Terminliste

Fra itINFO
Revisjon per 11. mai 2015 kl. 08:12 av Larobs (diskusjon | bidrag) (Felles Url-parametere for webdeler)
Hopp til: navigasjon, søk

Her kan du teste webdelen: https://wp.nif.no/PageTerminAvansert.aspx


Dette kan du søke på/etter

Via brukergrensesnittet i webdelen kan man i Avansert søk søke i terminlisten ved hjelp av følgende kriterier:

Navn på søkefelt Felttype Beskrivelse
Særforbund autocomplete/nedtrekksliste Velg Særforbund for å kun vise arrangement fra ett eller flere særforbund.
Region/krets autocomplete/nedtrekksliste Velg Region/krets for å kun vise arrangement fra en eller flere regioner/kretser.
Idrett/aktivitet autocomplete/nedtrekksliste Velg Idrett/aktivitet for å kun vise arrangement fra en eller flere idretter/aktiviteter.
Fylke autocomplete Velg Fylke for å kun vise arrangement i et eller flere fylker.
Kommune autocomplete Velg Kommune for å kun vise arrangement i en eller flere kommuner. Om man velger fylke vil dette avgrense hvilke kommuner som er tilgjengelig.
Arrangementsnavn fritekst Fritekstsøk, skriv inn hele eller del av navnet på arrangementet du vil finne. Slett navn i søkefeltet, skriv inn nytt navn eller klikk på krysset under søkekriterier for å fjerne.
Dato fra/til dato Velg tidsrommet som du ønsker å finne arrangementer i, velg fra-dato og til-dato i datovelgeren ved å klikke på kalendersymbolet.
Klubb/gruppe autocomplete Velg Klubb/gruppe for å kun vise arrangement fra en eller flere klubber/grupper.
Nivå/type autocomplete/nedtrekksliste Velg Nivå/type for å kun vise arrangement fra en eller flere nivåer/typer.
Alder fra/til fritekst(tall) Finn arrangement innenfor en gitt aldersgruppe ved å angi fra-til alder som hele tall.
Øvelse autocomplete Velg Øvelse for å kun vise arrangement fra en eller flere øvelser.
Klasse autocomplete Velg Klasse for å kun vise arrangement fra en eller flere klasser.
Anlegg autocomplete Velg Anlegg for å kun vise arrangement på et spesielt anlegg.

Forklaring felttype:
autocomplete/nedtrekksliste = Klikk i søkefeltet og velg fra nedtrekkslisten, eller søk ved skrive inn navnet, listen vil umiddelbart filtrere iht til det som skrives inn. Filtrering fungerer også på deler av navnet, om man f.eks. kun husker endelsen på navnet. Gjenta for å legge til flere valg. Klikk på krysset enten i søkefeltet eller under søkekriterier for å fjerne valg. Søkeresultatet oppdateres ikke før man trykker på Søk på nytt.
autocomplete = Starte med å skrive inn navnet eller del av navnet på det du søker etter, og velg så fra listen, listen vil umiddelbart filtrere iht til det som skrives inn. Filtrering fungerer også på deler av navnet, om man f.eks. kun husker endelsen på navnet. Gjenta for å legge til flere valg. Klikk på krysset enten i søkefeltet eller under søkekriterier for å fjerne valg. Søkeresultatet oppdateres ikke før man trykker på Søk på nytt.

URL parametere

Det er mulig å lage en link til et predefinert søk ved hjelp av Url-parametere og kombinasjon av disse. Det finnes et sett av felles parametere som man kan benytte sammen med alle webdeler og parametere som er spesifikke for de enkelte webdelene:

Felles url-parametere

Parameter (bool) Default Kommentar
AutoSearch false Bestemmer om søkeresultatet skal vises i det man laster inn Url-en, eller om kun forhåndsdefineringen skal være satt i webdelen.
AdvancedSearch false Bestemmer om webdelen skal åpnes i "Avansert søk"-modus eller ikke.
EditableUrlValues false Bestemmer om det skal være mulig å endre verdiene som er satt via Url-parameterne.
ShowSearchPane true Bestemmer om søkefeltene i brukergrensesnittet skal være synlig eller ikke.
ShowInfoPane true Bestemmer om info-felt med søkekriterier skal være synlig eller ikke.
ShowPager true Bestemmer om panelet i bunnen av tabellen med Antall sider og muligheten for å bla igjennom disse, skal være synlig eller ikke. NB! Merk at om denne blir satt til false og antallet søkeresultater overstiger antallet satt på parameteret PageSize vil man ikke få tilgang til alle resultater.

bool vil si at dette parameteret har to gyldige verdier, true eller false. Default-kolonnen viser hvilken verdi som er satt i utgangspunktet om man ikke angir noe. true betyr , mens false betyr av.

Parameter (int) Kommentar
PageSize Bestemmer antall søkeresultater pr side. Standard er 20.
ShowColumns Med dette parameteret kan man styre hvilke kolonner som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret, f.eks. showcolumns=1,3 angir at kolonnene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere kolonner, skilles disse med komma. For å vise alle kolonner, også de som ikke vises som standard, angi all slik showcolumns=all. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige kolonner og indeksnummer.
ShowFields Med dette parameteret kan man styre hvilke søkefelter som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret f.eks. showfields=1,3 angir at feltene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere felter, skilles disse med komma. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige felter og indeksnummer.

int betyr at verdien må være et helt tall.


Url-parameterne for Terminliste-webdelen.

bool Default Kommentar
OnlyShowEventsWithResult false Bestemmer om Terminlisten kun skal vise arrangementer hvor det er lastet opp resultater. Tilsvarer valget Vis kun arrangement med resultater som kan gjøres på søkesiden.
ReturnToResult false Bestemmer om kolonnen Registrer resultater skal være synlig, kolonnen inneholder link til side for registrering av resultater i ResultatAdmin. Må brukes sammen med parameteret LinkType, se forklaring lenger ned.
DisplayResultDetail false Bestemmer om kolonnen Vis resultater skal være synlig. Om det er registrert resultater på arrangementet vil kolonnen inneholde link til side med arrangementsdetaljer.
ShowColumnResult false Bestemmer om kolonnen Resultat skal være synlig. Om det er registrert resultater på arrangementet vil kolonnen inneholde link til ResultatAdmin og utskriftsvennlig side med resultater for det valgte arrangementet.
HasFileUpload false Bestemmer om kolonnen Opplastingsfil skal være synlig. Kolonnen inneholder link til ResultatAdmin og side for opplasting av resultatfil til det valgte arrangementet.
CreateEvent false Bestemmer om linken Nytt arrangement' og kolonnen Redigere/slette skal være synlig. Om et arrangement er opprettet i ResultatAdmin vil kolonnen inneholde linken Rediger/slett.
DisplaySignOn true Bestemmer om kolonnen Til påmelding skal være synlig. Kolonnen inneholder link til påmelding via MinIdrett. Betinger at det er åpnet for påmeldng i arrangementsoppsettet.
AllColumns false Ved å sette dette parameteret til true vil man vise alle kolonner med informasjon om arrangementet.
GetFile false Bestemmer om kolonnen Opplastingsfil skal være synlig. Kolonnen inneholder link til nedlasting av resultatfil fra arrangementet.

bool vil si at det er to gyldige verdier, true eller false. Default-kolonnen viser hvilken verdi som er satt i utgangspunktet om man ikke angir noe. true betyr , mens false betyr av.

int Kommentar
SFID Med dette parameteret kan man definere hvilket særforbund søket skal avgrenses til. Hvert særforbund har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/SFID
FederationIds Samme som SFID, men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
RegionId Med dette parameteret kan man definere hvilket fylke søket skal avgrenses til. Hver region har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/Regions
RegionIds Samme som RegionId, men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
CouncilIds Med dette parameteret kan man definere hvilken kommune man skal søke innenfor. Hver kommune har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/Regions
OrgId Med dette parameteret kan man definere hvilken klubb/gruppe søket skal avgrenses til.
ActivityId Med dette parameteret kan man avgrense søket til definert aktivitet.
ActivityIds Samme som ActivityId men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
FromAge Om man ønsker å avgrense søket til en aldersgruppe kan man legge inn fra-alder og til-alder. Legger man kun inn fra-alder avgrenses søket fra denne alderen og opp til 99 år.
ToAge Om man ønsker å avgrense søket til en aldersgruppe kan man legge inn fra-alder og til-alder. Legger man kun inn til-alder avgrenses søket fra 0 år og opp til angitt til-alder.
OrgDistrictId Med dette parameteret avgrenser man søket til definert krets.
OrgDistrictIds Samme som OrgDistrictId men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
ShowColumns Med dette parameteret kan man styre hvilke kolonner som skal være synlig. Gjøres ved å angi tallet sammen med parameteret f.eks. showcolumns=1,3 angir at kolonnene Arrangementsnavn og Dato skal være synlig. Dette er tilgjengelig kolonner: 1 – Arr.navn (Event Name), 2 – Arrangør (Organizer), 3 – Date (Dato), 4 – Sted (Location), 5 – Nivå/type (Level/Type), 6 – Påmeldingsfrist (Entry deadline), 7 – Registrer resultater (Register Result), 8 – Til påmelding (Sign up to registration), 9 – Vis resultater (View results), 10 – Resultat - link til resultat i RA (Result - link to the result page and uploaded file), 11 – Opplastingsfil (Upload File), 12 – Edit/delete (Redigere/Slette)), 13 – Termin status (Event Status), 14 – Aktivitet (Activity), 15 – Region/krets (Region), 16 – Startliste (Competition has start list), 17 – Fylke (County), 18 – Kortnavn (Short name), 19 – Særforbund (National Sport Federation), 20 – Gren (Parent Activity), 21 – Overordnet org (Parent Organization)

int betyr at verdien må være et helt tall.

date Kommentar
FromDate Man kan avgrense søket til et definert tidsrom ved å angi fra-dato og til-dato. I utgangspunktet er tidsrommet satt til en måned frem fra dagens dato. Angir man kun en fra-dato vil søket avgrenses til fra-dato og fremover.
ToDate Man kan avgrense søket til et definert tidsrom ved å angi fra-dato og til-dato. I utgangspunktet er tidsrommet satt til en måned frem fra dagens dato.

date aksepterer kun datoer i formatet dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd.

string Kommentar
EventSearch Fritekstsøk i arrangementsnavn.
FromDays Med dette parameteret kan man bestemme at søket skal avgrenses til fra det angitte antall dager frem i tid
ToDays Med dette parameteret kan man bestemme at søket skal avgrenses til inntil det angitte antall dager frem i tid
LinkType Brukes i kombinasjon med parameteret ReturnToResult. To verdier er gyldige, index og upload. Index dirigerer brukeren til resultatsiden for arrangementet i ResultaAdmin, Upload dirigerer dirigerer brukeren til side for opplasting av resultatfil i ResultatAdmin.

string vil si at man kan skrive inn fritekst. Vær oppmerksom på FromDays og ToDays disse parameterne aksepterer kun hele tall.

Fremgangsmåte og eksempler

Man setter opp et predefinert søk ved hjelp av url-parameterne over, disse kan også kombineres:

  1. Start med "?" etter linken til selve webdelen som i dette tilfellet er http://www01.nif.no/webdeler/PageTerminAvansert.aspx
  2. Legg til url-parameteret og verdien
  3. Kombiner flere url-parametere ved hjelp av "&"

Her er noen eksempler:

Interaksjon

Dato blir satt selvom man gjør ett enkelt søk, om det ikke endres er det fra dagens dato, til en måned fremover.


ID-er til bruk i url-parameter

Om man ønsker ID-ene på andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse i url-parameter, kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.Tilbake til startsiden for Webdeler