Power BI App: Medlemsregister

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Medlemsregister (tidl. "Medlemsanalyse") er den andre Power BI-appen tilgjengeliggjort på NIFs BI-plattform. Denne appen inneholder medlems- og aktivitetsdata for litt mer spesielt interesserte, først og fremst ser vi her på hva som finnes av individuelle medlemmer, registrert gjennom medlemssystemer som KlubbAdmin eller eksterne leverandører med godkjent integrasjon. Link til app

Datakilder, definisjoner og avgrensninger

All data er hentet fra idrettens sentrale database. Organisasjon/struktur, idretter og grener og registrerte klubbmedlem-funksjoner på idrettslag- og grennivå. I tillegg hentes informasjon om betalte klubbkontingenter fra KlubbAdmin, IMS og godkjente tredjepartssystemer. Videre brukes enkelte nøkkeltall fra Samordnet rapportering.
Data oppdateres hver natt, og man vil således her f.eks. kunne se endring i medlemstallet fra en dag til en annen, ettersom idrettslagene vedlikeholder sitt medlemsregister på daglig basis.

Notis Det er viktig å være klar over at datagrunnlaget i de fleste av disse rapportene enn så lenge må sies å være ufullstendige. Det er fremdeles en betydelig andel idrettslag som har dårlig vedlikeholdte medlemsregistre eller benytter seg av eksterne medlemssystemer som ikke er integrert med idrettens database. Kvaliteten på disse dataene er forventet å bedres kraftig ila 2021.
 • Med "Aktive medlemmer" menes her personer med en klubbmedlem-funksjon på grennivå.
 • Når det gjelder "år" i rapportene, har vi her tatt sikte på å lage en relevant sammenligning med tall fra samordnet rapportering, og vi bruker dermed klubbmedlem-funksjoner som var aktive per 31.12 det aktuelle året. Unntaket er inneværende år, der vi teller opp aktive klubbmedlem-funksjoner per dagens dato. Vi har valgt å ikke gå lenger tilbake enn 2010 for registrerte medlemmer på klubbnivå, da eldre data rett og slett synes for mangelfull til å vi relevant innsikt. For aktive medlemmer er datagrunnlaget enda tynnere, og disse dataene går derfor ikke lenger tilbake enn 2014. Når vi ser på betalte kontingenter, har vi data f.o.m. 2013.
 • Siden vi her ser på individuelle medlemmer, har vi dermed mulighet til å telle antall unike personer og ikke bare antall medlemskap. En person som er medlem i mer enn ett idrettslag, har vi valgt å kalle et flermedlem. Medlemmer som betaler en familiekontingent telles naturligvis opp hver for seg, også når vi teller antall betalende medlemmer.
 • Gratis- og æresmedlemskap regnes også som betalte medlemskap.
 • Rapportene tar utgangspunkt i nåværende organisasjonsstruktur. Det er altså ikke mulig å gå tilbake og finne aggregerte tall på kretser eller -råd som er sammenslått. Det er imidlertid selvsagt slik at tall er inkludert også fra nedlagte klubber og grupper.

Rapportsider

Dashboard medlemsregister 2021

Dashboard med de viktigste måltallene per dagens dato.

Registrerte medlemmer

Tilsvarer medlemstall idrettslag i appen Medlemmer og aktivitet, bare at vi her altså teller klubbmedlem-funksjoner på idrettslagsnivå.

Oversikt

Viser statistikk på enkeltmedlemmer for ett enkelt år.

 • Totalt antall medlemmer, antall idrettslag med minst ett registrert enkeltmedlem og antall medlemskap. Forskjellen mellom antall medlemmer og antall medlemskap illustrerer her personer med medlemskap i mer enn én klubb.
 • Fordeling på kjønn og alder. Legg merke til at vi på aldersfordeling får en "flytende" graf, siden vi med individuelle medlemskap kan plotte nøyaktig alder på hvert medlem.
 • Kretsvis fordeling av medlemskap og antall idrettslag. Trykk på en krets for å kryssfiltrere og f.eks. se de største idrettslagene i angitt krets. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt krets.
 • Liste over de 25 største idrettslagene, sortert etter antall registrerte medlemmer.
Utvikling

Trendanalyse for å se utviklingen over tid. Bruk filterboksene til høyre for å filtrere ned på idrettskrets, idrettsråd eller ett enkelt idrettslag. Ufiltrert vises totaltallene for hele landet.

 • Medlemstall og antall idrettslag for hvert år.
 • Kvinneandel over tid. To diagrammer som viser antall, andel og endring av andel kvinner år for år.
 • Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.

Betalte medlemskap

Oversikt

 • Totalt antall betalte medlemskap, antall idrettslag med minst én innbetaling.
 • Fordeling på betalingsstatus, kjønn og alder.
 • Kretsvis fordeling av medlemskap. Trykk på en krets for å kryssfiltrere og f.eks. se de største idrettslagene i angitt krets.
 • Liste over de 35 største idrettslagene, sortert etter antall betalte medlemskap.

Andel betalte medlemskap

Her fokuserer på andelen betalende av totalt registrerte.

 • Tips: Klikk på overskrifta "Største idrettslag" for å aktivere en ekstra filterboks til høyre. Her kan du søke fritt blant idrettslagene som har registrerte medlemmer.

Sammenligning med rapporterte

Her sammenstiller vi medlemstall fra samordnet rapportering med betalende og registrerte medlemmer. Ideelt skal tallene fra samordnet matche antall registrerte betalende medlemmer, og vi kan her få en indikasjon på om det over- eller underraporteres.

Aktive medlemmer

Gjelder altså personer registrert med klubbmedlem-funksjon på grennivå.

Oversikt

Viser statistikk for ett enkelt år ad gangen.

 • Totalt antall aktive (unike) enkeltmedlemmer, antall grupper med minst ett registrert medlem på en underliggende gren og totalt antall medlemskap på grennivå.
 • Fordeling på kjønn og alder.
 • Forbundsvis fordeling av aktive og antall grupper. Trykk på et forbund for å kryssfiltrere og f.eks. se tallene brutt ned på forbundets grener. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt krets.
 • Fordeling på grener. Tips: Høyreklikk på fotball og velg "Ekskluder" for å unngå at den suverent største grenen blir totalt dominerende i visualiseringen.
Utvikling

Trendanalyse for å viser utvikling over tid. De aller fleste forbund vil her ha en jevn økning som en følge av bedret datakvalitet. Dette kan altså ikke (nødvendigvis) tolkes som økning i antall aktive. Bruk filterboksene til høyre for å filtrere organisasjonsmessig ned på særforbund, særkrets/region eller én enkelt gruppe. Her kan du også velge én enkelt gren. Ufiltrert vises totaltallene for alle grener i hele landet.

 • Antall aktive medlemmer/medlemskap og antall grupper for hvert år.
 • Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.
 • Kvinneandel over tid. Viser antall, andel og endring av andel kvinner år for år.
 • Som standard vises tall f.o.m. 2016, fordi tidligere data er enormt mangelfulle.


Flermedlemmer

Med et flermedlem mener vi en person med samtidige medlemskap i mer enn ett idrettslag. En av de store manglene med tallgrunnlaget fra samordnet rapportering har i alle år vært at vi ikke har vært i stand til å identifisere enkeltpersoner, og derfor heller ikke kan si noe om hvor mange personer som innehar (minst ett) medlemskap i norsk idrett. Når vi nå begynner å se på de faktiske personene som er registrert i medlemssystemene, kan vi telle opp disse.

 • Denne oversikten gir mange av de samme nøkkeltallene og fordelingene som i "registrerte medlemmer", men er altså begrenset til å gjelde kun personer identifisert til å inneha mer enn ett medlemskap.

Grenmedlemsanalyse

Oversikter, fordelinger og trender for medlemskap på grennivå, med særlig fokus på medlemmene som er registrert i flere ulike grener.
Unikt for visualiseringene i denne seksjonen, er at grenmedlemstallene ikke er de reelle, men i stedet estimerte, basert på forskjellen i registrerte individuelle medlemskap og hva som er oppgitt totalt i Samordnet Rapportering. Denne forskjellen kaller vi datakvalitetsfaktor og jo nærmere denne er 1, jo riktigere er det grunn til å anta at vårt estimat er. En faktor på 2 betyr i praksis at det er innrapportert dobbelt så mange medlemmer som det som i praksis finnes i medlemsregisterne. Faktoren beregnes per gren, slik at "flinke" grener og forbund har en lavere verdi enn f.eks. grener og forbund som utelukkende opererer i egne medlemssystemer. Denne faktoren er høyere jo lengre bakover i tid man går, og av denne årsaken har vi valgt å ikke eksponere data eldre enn 2017, året vi for første gang hadde en datakvalitetsfaktor under 3.

Oversikt

Gir en generell oversikt over hvordan grenmedlemmene fordeler seg på grener. Utgangspunktet for visningen er satt til å vise medlemmer i alderen 6 til 19 år som er registrert i minst to ulike grener, men disse parameterne kan enkelt justeres med glidebryterne øverst.

 • Du kan bruke gren-velgeren øverst til venstre for å studere nærmere en enkelt gren eller grener under et forbund.
 • Tabellen i midten viser medlemstall for hver enkelt gren, i tillegg til en visuell indikasjon av datakvalitetsfaktoren. "Grønn lampe" er bra og betyr en faktor på 0,7-1,3. "Gul lampe" gjelder intervallet 1,3-1,7, mens alt over 1,7 symboliseres med "rød diamant" og indikerer større usikkerhet rundt estimatet.

Dobbelkombinasjoner

Her ser vi spesifikt på medlemmer registrert i minst to grener. Tabellen viser de ulike kombinasjonene av grener og antall forekomster av disse, og gir umiddelbart en oversikt over de mest populære grenkombinasjonene (men tabellen er uttømmende).

 • Vær obs på at "Gren 1" og "Gren 2" kun er tekniske interne merkelapper og sier ingenting om f.eks. innbyrdes rangering av grenene.

Trippelkombinasjoner

Her ser vi spesifikt på medlemmer registrert i minst tre grener. Denne rapportsida tilsvarer for øvrig sida Dobbelkombinasjoner.

Utvikling

Som vanlig har vi også en side for å vise utviklingen eller trenden år for år.

 • Øverst vises utviklingen for hele landet, mens man i den nederste visualiseringen kan plukke én, to eller flere fylker for å sammenligne de med hverandre.

Fordeling på alderstrinn

Her tar vi for oss fordelingen av antall ulike grenmedlemskap per person, og hvordan denne endrer seg per alderstrinn. Typisk bruk her vil være å se når barn slutter å være allsidige og starter med spesialisering.

 • De to visualiseringene til venstre viser tall for hele landet, hhv relativt og absolutt.
 • I de to visualiseringene til høyre er tanken at man kan velge to ulike geografiske enheter for å sammenligne innbyrdes (og med hele landet). Man kan drille fra fylke til kommune og helt ned på ett enkelt idrettslag. Utgangspunktet her er den relative fordelingen, men ved å holde pekeren over totalen i midten, kan man også se den absolutte fordelingen i en popup.

Medlemssystem

Viser hvordan idrettslagene fordeler seg på de ulike godkjente medlemssystemene, både idrettens egne og eksterne tredjepartssystemer.
Gir oversikt over status på Buypass-avtale og fakturering, helt ned på det enkelte idrettslag. Glimrende for oppfølging og kan brukes av idrettskrets, bedriftsidrettskrets og særforbund.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

Vi har publisert opptak fra webinar om tre ulike rapportseksjoner, som alle kan sees på Microsoft Stream:

Planlagte endringer og backlog

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
05.12.2021 Betalte medlemskap
Medlemssystem
Vi henter nå inn faktura- og betalingsdata for idrettslagene som har tatt i bruk Idrettens Medlemssystem IMS. Dermed har vi dekket faktura/betalingsdata fra alle godkjente systemer!
08.10.2021 Medlemssystem Kategorien tidligere kalt "KlubbAdmin (automatisk tilordnet)" heter nå "Ikke valgt medlemssystem" og er fremhevet i flere visualiseringer. Dette for å tydeliggjøre og fremheve disse idrettslagene for oppfølging.

Idrettslagslistene inkluderer nå også en status for hvorvidt idrettslaget har gjort person/medlemsendringer siste 90 dager.

16.09.2021 Medlemssystem Ved visning av idrettslagsliste kan man nå velge å vise kun idrettslag som ikke har fakturert vha en egen knapp nede til venstre.
10.09.2021 Registrerte medlemmer bedrift Ny rapportseksjon for bedriftsidretten. Tilsvarer "Registrerte medlemmer" og viser altså data fra medlemssystemene som er i bruk i bedriftsidretten.
25.06.2021 Brukerstøtte Opptak av webinar ang. de nye rapportseksjonene "Betalte medlemskap" og "Medlemssystem".
28.05.2021 Betalte medlemskap En rekke endringer og forbedringer i disse rapportene, først og fremst at vi ikke lenger kun ser på KlubbAdmin-data, men inkluderer betalingsdata fra godkjente tredjepartssystemer.
16.03.2021 Registrerte medlemmer En rekke forbedringer i denne seksjonen:
 • Oversikt: Når man filtrerer på kjønn eller særforbund, oppdateres nå aldersfordelingen med "hard" filtrering i stedet for såkalt fremheving. Dette gjør at det filtrerte resultatet kan eksporteres.
 • Utvikling: Gjennomgående forbedringer og justeringer i layout som forhåpentligvis gjør det lettere å se utviklingen. Man nå bl.a. se utviklingen i både antall unike medlemmer og antall medlemskap totalt.
 • Matrise: Ny rapportside som viser rene tall på antall medlemmer i klassisk matrisevisning. Vi bruker her inndeling i tiårskategorier.
15.03.2021 Registrerte medlemmer Rettet en feil i datagrunnlaget som gjorde at enkelte idrettslag ikke ble inkludert i totalen. Dette gjaldt idrettslag som manglet gruppe og gren, og rammet først og fremst allianseidrettslag. Totalt sett hadde litt over 15000 medlemskap falt ut av summeringen, disse er nå altså på plass igjen!
27.01.2021 Betalende medlemmer Endring i filtreringen av hvilke idrettslag som vises i denne oversikten. Kravet er nå kun at klubben har utstedt mer enn én kontingent i aktuell medlemskapsperiode.

Det er i tillegg gjort en rekke små og store endringer i layout og navigasjon, bl.a. drilldown-mulighet fra idrettskrets til idrettsråd.

30.11.2020 Aktive medlemmer En rekke forbedringer i denne seksjonen:
 • Nye filtre på alle sider: Fylke og kommune
 • Oversikt: Når man filtrerer på kjønn eller særforbund, oppdateres nå aldersfordelingen med "hard" filtrering i stedet for såkalt fremheving. Dette gjør at det filtrerte resultatet kan eksporteres.
 • Utvikling: Gjennomgående forbedringer og justeringer i layout som forhåpentligvis gjør det lettere å se utviklingen.
 • Matrise: Ny rapportside som viser rene tall på antall medlemmer i klassisk matrisevisning. Vi prøver oss her på inndeling i tiårskategorier.
18.09.2020 Grenmedlemsanalyse Nye rapporter for å se på medlemsmassen registrert på grennivå, med et spesielt blikk på de som er registrert i flere ulike grener.
28.08.2020 Betalende medlemmer Inntil nå har vi kun inkludert betalinger fra "gamle" KA medlemsadministrasjon, nå er også "nye" KlubbAdmin inkludert.
08.06.2020 Medlemssystem Fjernet denne rapportsida, da disse statiske dataene stammer fra mai 2019 og blir stadig mindre relevante. Det jobbes med en "erstatningsløsning" med reelle og dynamiske data.
08.06.2020 App Appen endrer navn fra Medlemsanalyse til Medlemsregister, for å gjøre det mer tydelig at vi her ser på individuelle medlemmer i klubbenes medlemregistre.
07.01.2020 Individuelle medlemmer (dashboard)
Registrerte medlemmer
Registrerte aktive medlemmer
Betalte medlemmer
Flermedlemmer
År 2020 er nå default valgt i rapportene!
10.10.2019 App Appen Medlemsanalyse er i produksjon!