Power BI App: Medlemsregister

Fra itINFO
Revisjon per 28. okt. 2019 kl. 22:33 av 2clever (diskusjon | bidrag) (Medlemssystem)
Hopp til: navigasjon, søk

Medlemsanalyse er den andre Power BI-appen tilgjengeliggjort på NIFs BI-plattform. Denne appen inneholder medlems- og aktivitetsdata for litt mer spesielt interesserte, først og fremst ser vi her på hva som finnes av individuelle medlemmer, registrert gjennom medlemssystemer som KlubbAdmin eller eksterne leverandører med integrasjon.

Datakilder, definisjoner og avgrensninger

All data er hentet fra idrettens sentrale database. Organisasjon/struktur, idretter og grener og registrerte klubbmedlem-funksjoner på idrettslag- og grennivå. I tillegg hentes informasjon om betalte klubbkontingenter, der dette er fakturert gjennom KlubbAdmin. Videre brukes enkelte nøkkeltall fra Samordnet rapportering.
Data oppdateres hver natt, og man vil således her f.eks. kunne se endring i medlemstallet fra en dag til en annen, ettersom idrettslagene vedlikeholder sitt medlemsregister på daglig basis.

 • Med "Aktive medlemmer" menes her personer med en klubbmedlem-funksjon på grennivå.
 • Når det gjelder "år" i rapportene, har vi her tatt sikte på å lage en relevant sammenligning med tall fra samordnet rapportering, og vi bruker dermed klubbmedlem-funksjoner som var aktive per 31.12 det aktuelle året. Unntaket er inneværende år, der vi teller opp aktive klubbmedlem-funksjoner per dagens dato. Vi har valgt å ikke gå lenger tilbake enn 2010 for registrerte medlemmer på klubbnivå, da eldre data rett og slett synes for mangelfull til å vi relevant innsikt. For aktive medlemmer er datagrunnlaget enda tynnere, og disse dataene går derfor ikke lenger tilbake enn 2014.
 • Siden vi her ser på individuelle medlemmer, har vi dermed mulighet til å telle antall unike personer og ikke bare antall medlemskap. En person som er medlem i mer enn ett idrettslag, har vi valgt å kalle et flermedlem. Medlemmer som betaler en familiekontingent telles naturligvis opp hver for seg, også når vi teller antall betalende medlemmer.
 • Gratis- og æresmedlemskap regnes også som betalte medlemskap.
 • Rapportene som tar for seg betalende medlemmer er avgrenset til å kun innbefatte idrettslag som i siste samordnet rapportering oppga at de brukte KlubbAdmin som medlemssystem og som har registrert minst 10 betalingskrav gjennom KlubbAdmin. Dette for å oppnå et relevant sammenligningsgrunnlag.
 • Foreløpig tar rapportene utgangspunkt i nåværende organisasjonsstruktur. Det er altså ikke mulig å gå tilbake og finne aggregerte tall på kretser eller -råd som er sammenslått. Det er imidlertid selvsagt slik at tall er inkludert også fra nedlagte klubber og grupper.

Rapportsider

Individuelle medlemmer

Dashboard med de viktigste måltallene.

Registrerte medlemmer

Tilsvarer medlemstall idrettslag i appen Medlemmer og aktivitet, bare at vi her altså teller klubbmedlem-funksjoner på idrettslagsnivå.

Oversikt

Viser statistikk på enkeltmedlemmer for ett enkelt år.

 • Totalt antall medlemmer, antall idrettslag med minst ett registrert enkeltmedlem og antall medlemskap. Forskjellen mellom antall medlemmer og antall medlemskap illustrerer her personer med medlemskap i mer enn én klubb.
 • Fordeling på kjønn og alder. Legg merke til at vi på aldersfordeling får en "flytende" graf, siden vi med individuelle medlemskap kan plotte nøyaktig alder på hvert medlem.
 • Kretsvis fordeling av medlemskap og antall idrettslag. Trykk på en krets for å kryssfiltrere og f.eks. se de største idrettslagene i angitt krets. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt krets.
 • Liste over de 25 største idrettslagene, sortert etter antall registrerte medlemmer.
Utvikling

Trendanalyse for å se utviklingen over tid. Bruk filterboksene til høyre for å filtrere ned på idrettskrets, idrettsråd eller ett enkelt idrettslag. Ufiltrert vises totaltallene for hele landet.

 • Medlemstall og antall idrettslag for hvert år.
 • Kvinneandel over tid. To diagrammer som viser antall, andel og endring av andel kvinner år for år.
 • Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.

Betalende medlemmer

beskrivelse kommer

Aktive medlemmer

Gjelder altså personer registrert med klubbmedlem-funksjon på grennivå.

Oversikt

Viser statistikk for ett enkelt år ad gangen.

 • Totalt antall aktive (unike) enkeltmedlemmer, antall grupper med minst ett registrert medlem på en underliggende gren og totalt antall medlemskap på grennivå.
 • Fordeling på kjønn og alder.
 • Forbundsvis fordeling av aktive og antall grupper. Trykk på et forbund for å kryssfiltrere og f.eks. se tallene brutt ned på forbundets grener. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt krets.
 • Fordeling på grener. Tips: Høyreklikk på fotball og velg "Ekskluder" for å unngå at den suverent største grenen blir totalt dominerende i visualiseringen.
Utvikling

Trendanalyse for å viser utvikling over tid. De aller fleste forbund vil her ha en jevn økning som en følge av bedret datakvalitet. Dette kan altså ikke tolkes som økning i antall aktive. Bruk filterboksene til høyre for å filtrere organisasjonsmessig ned på særforbund, særkrets/region eller én enkelt gruppe. Her kan du også velge én enkelt gren. Ufiltrert vises totaltallene for hele landet.

 • Medlemstall og antall idrettslag for hvert år.
 • Kvinneandel over tid. To diagrammer som viser antall, andel og endring av andel kvinner år for år.
 • Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.

Medlemssystem

Oversikt: Ifm samordnet rapportering 2018 fikk idrettslagene spørsmålet "Hvilket medlemssystem benytter klubben? Velg flere hvis klubben har forskjellige medlemssystemer i klubb og særgrupper."
Idrettslagene kunne velge mellom de 10 alternativene som er vist i oversikten, og kunne altså krysse av for ett eller flere alternativer. Prosentfordelingen angir således andel av totale antall avkrysninger, og ikke antall idrettslag.

 • Nede i høyre hjørne kan du endre visning mellom andelen idrettslag og andelen medlemsmasse. Ved å bytte mellom disse visningene, vil man f.eks. kunne se at det ofte er slik at medlemssystemer med liten utbredelse gjerne brukes av store klubber.

Flermedlemmer

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
10.10.2019 App Appen Medlemsanalyse er i produksjon!