Forskjell mellom versjoner av «Power BI App: Medlemsregister»

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
(Endringslogg)
(12 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
 
* Siden vi her ser på individuelle medlemmer, har vi dermed mulighet til å telle antall ''unike'' personer og ikke bare antall medlemskap. En person som er medlem i mer enn ett idrettslag, har vi valgt å kalle et ''flermedlem''. Medlemmer som betaler en familiekontingent telles naturligvis opp hver for seg, også når vi teller antall betalende medlemmer.
 
* Siden vi her ser på individuelle medlemmer, har vi dermed mulighet til å telle antall ''unike'' personer og ikke bare antall medlemskap. En person som er medlem i mer enn ett idrettslag, har vi valgt å kalle et ''flermedlem''. Medlemmer som betaler en familiekontingent telles naturligvis opp hver for seg, også når vi teller antall betalende medlemmer.
 
* Gratis- og æresmedlemskap regnes også som betalte medlemskap.
 
* Gratis- og æresmedlemskap regnes også som betalte medlemskap.
* Rapportene som tar for seg betalende medlemmer er avgrenset til å kun innbefatte idrettslag som i siste samordnet rapportering oppga at de brukte KlubbAdmin som medlemssystem og som har registrert minst 10 betalingskrav gjennom KlubbAdmin. Dette for å oppnå et relevant sammenligningsgrunnlag.
+
* Rapportene som tar for seg betalende medlemmer er avgrenset til å kun innbefatte idrettslag som i samordnet rapportering 2019 oppga at de brukte KlubbAdmin som medlemssystem og som har registrert mer enn ett betalingskrav gjennom KlubbAdmin. Dette for å oppnå et relevant sammenligningsgrunnlag.
* Foreløpig tar rapportene utgangspunkt i nåværende organisasjonsstruktur. Det er altså ikke mulig å gå tilbake og finne aggregerte tall på kretser eller -råd som er sammenslått. Det er imidlertid selvsagt slik at tall er inkludert også fra nedlagte klubber og grupper.
+
* Rapportene tar utgangspunkt i nåværende organisasjonsstruktur. Det er altså ikke mulig å gå tilbake og finne aggregerte tall på kretser eller -råd som er sammenslått. Det er imidlertid selvsagt slik at tall er inkludert også fra nedlagte klubber og grupper.
  
 
==Rapportsider==
 
==Rapportsider==
=== Individuelle medlemmer ===
+
=== Individuelle medlemmer 2020 ===
Dashboard med de viktigste måltallene.<br>
+
Dashboard med de viktigste måltallene per dags dato.<br>
  
 
=== Registrerte medlemmer ===
 
=== Registrerte medlemmer ===
Linje 33: Linje 33:
  
 
=== Betalende medlemmer ===
 
=== Betalende medlemmer ===
Felles for rapportsidene i denne bolken er altså at vi inkluderer kun idrettslag som oppgir at de benytter KlubbAdmin og hvor vi har registrert minst ti utsendte betalingskrav gjennom KlubbAdmin. Siden KlubbAdmin ble lansert i 2013, har vi dermed ikke betalingsdata eldre enn dette.
+
Felles for rapportsidene i denne bolken er altså at vi inkluderer kun idrettslag som oppgir at de benytter KlubbAdmin og hvor vi har registrert mer enn ett utsendt betalingskrav gjennom KlubbAdmin. Siden KlubbAdmin ble lansert i 2013, har vi dermed ikke betalingsdata eldre enn dette.
  
 
==== Oversikt ====
 
==== Oversikt ====
Linje 69: Linje 69:
 
* Kvinneandel over tid. To diagrammer som viser antall, andel og endring av andel kvinner år for år.
 
* Kvinneandel over tid. To diagrammer som viser antall, andel og endring av andel kvinner år for år.
 
* Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.
 
* Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.
 
 
<!--=== Medlemssystem ===
 
<!--=== Medlemssystem ===
 
Oversikt: Ifm samordnet rapportering 2018 fikk idrettslagene spørsmålet "Hvilket medlemssystem benytter klubben? Velg flere hvis klubben har forskjellige medlemssystemer i klubb og særgrupper."<br>
 
Oversikt: Ifm samordnet rapportering 2018 fikk idrettslagene spørsmålet "Hvilket medlemssystem benytter klubben? Velg flere hvis klubben har forskjellige medlemssystemer i klubb og særgrupper."<br>
Linje 79: Linje 78:
 
Med et flermedlem mener vi en person med samtidige medlemskap i mer enn ett idrettslag. En av de store manglene med tallgrunnlaget fra samordnet rapportering har i alle år vært at vi ikke har vært i stand til å identifisere enkeltpersoner, og derfor heller ikke kan si noe om hvor mange personer som innehar (minst ett) medlemskap i norsk idrett. Når vi nå begynner å se på de faktiske personene som er registrert i medlemssystemene, kan vi telle opp disse.
 
Med et flermedlem mener vi en person med samtidige medlemskap i mer enn ett idrettslag. En av de store manglene med tallgrunnlaget fra samordnet rapportering har i alle år vært at vi ikke har vært i stand til å identifisere enkeltpersoner, og derfor heller ikke kan si noe om hvor mange personer som innehar (minst ett) medlemskap i norsk idrett. Når vi nå begynner å se på de faktiske personene som er registrert i medlemssystemene, kan vi telle opp disse.
 
* Denne oversikten gir mange av de samme nøkkeltallene og fordelingene som i "registrerte medlemmer", men er altså begrenset til å gjelde kun personer identifisert til å inneha mer enn ett medlemskap.
 
* Denne oversikten gir mange av de samme nøkkeltallene og fordelingene som i "registrerte medlemmer", men er altså begrenset til å gjelde kun personer identifisert til å inneha mer enn ett medlemskap.
 +
 +
=== Grenmedlemsanalyse ===
 +
Oversikter, fordelinger og trender for medlemskap på grennivå, med særlig fokus på medlemmene som er registrert i flere ulike grener.<br>
 +
Unikt for visualiseringene i denne seksjonen, er at grenmedlemstallene ikke er de reelle, men i stedet estimerte, basert på forskjellen i registrerte individuelle medlemskap og hva som er oppgitt totalt i Samordnet Rapportering. Denne forskjellen kaller vi datakvalitetsfaktor og jo nærmere denne er 1, jo riktigere er det grunn til å anta at vårt estimat er. En faktor på 2 betyr i praksis at det er innrapportert dobbelt så mange medlemmer som det som i praksis finnes i medlemsregisterne. Faktoren beregnes per gren, slik at "flinke" grener og forbund har en lavere verdi enn f.eks. grener og forbund som utelukkende opererer i egne medlemssystemer. Denne faktoren er høyere jo lengre bakover i tid man går, og av denne årsaken har vi valgt å ikke eksponere data eldre enn 2017, året vi for første gang hadde en datakvalitetsfaktor under 3.
 +
====Oversikt====
 +
Gir en generell oversikt over hvordan grenmedlemmene fordeler seg på grener. Utgangspunktet for visningen er satt til å vise medlemmer i alderen 6 til 19 år som er registrert i minst to ulike grener, men disse parameterne kan enkelt justeres med glidebryterne øverst.
 +
* Du kan bruke gren-velgeren øverst til venstre for å studere nærmere en enkelt gren eller grener under et forbund.
 +
* Tabellen i midten viser medlemstall for hver enkelt gren, i tillegg til en visuell indikasjon av datakvalitetsfaktoren. "Grønn lampe" er bra og betyr en faktor på 0,7-1,3. "Gul lampe" gjelder intervallet 1,3-1,7, mens alt over 1,7 symboliseres med "rød diamant" og indikerer større usikkerhet rundt estimatet.
 +
====Dobbelkombinasjoner====
 +
Her ser vi spesifikt på medlemmer registrert i ''minst to'' grener. Tabellen viser de ulike kombinasjonene av grener og antall forekomster av disse, og gir umiddelbart en oversikt over de mest populære grenkombinasjonene (men tabellen er uttømmende).
 +
* Vær obs på at "Gren 1" og "Gren 2" kun er tekniske interne merkelapper og sier ingenting om f.eks. innbyrdes rangering av grenene.
 +
====Trippelkombinasjoner====
 +
Her ser vi spesifikt på medlemmer registrert i ''minst tre'' grener. Denne rapportsida tilsvarer for øvrig sida ''Dobbelkombinasjoner''.
 +
====Utvikling====
 +
Som vanlig har vi også en side for å vise utviklingen eller trenden år for år.
 +
* Øverst vises utviklingen for hele landet, mens man i den nederste visualiseringen kan plukke én, to eller flere fylker for å sammenligne de med hverandre.
 +
====Fordeling på alderstrinn====
 +
Her tar vi for oss fordelingen av antall ulike grenmedlemskap per person, og hvordan denne endrer seg per alderstrinn. Typisk bruk her vil være å se når barn slutter å være allsidige og starter med spesialisering.
 +
* De to visualiseringene til venstre viser tall for hele landet, hhv relativt og absolutt.
 +
* I de to visualiseringene til høyre er tanken at man kan velge to ulike geografiske enheter for å sammenligne innbyrdes (og med hele landet). Man kan drille fra fylke til kommune og helt ned på ett enkelt idrettslag. Utgangspunktet her er den relative fordelingen, men ved å holde pekeren over totalen i midten, kan man også se den absolutte fordelingen i en popup.
  
 
== Tilgang ==
 
== Tilgang ==
 
For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på [https://www.idrettsforbundet.no/digital/Innsikt-og-analyse/ nif.no].
 
For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på [https://www.idrettsforbundet.no/digital/Innsikt-og-analyse/ nif.no].
 +
 +
== E-læring ==
 +
Uke 39 ble det avholdt webinar om den nye rapporten Grenmedlemsanalyse. Demoen ble spilt inn og kan sees på [https://web.microsoftstream.com/video/9ed10f2c-c8ca-4dfe-8ea3-2a6000351e58 Microsoft Stream]!
 +
 +
== Planlagte endringer og backlog ==
 +
For øyeblikket har vi kun faktura/betalingsdata fra idrettslagene som bruker KlubbAdmin. Neste skritt blir å innhente disse dataene fra idrettslag som benytter godkjente tredjepartsløsninger. Dette vil bl.a. gjøre oss i stand til å kontrollere hvilke idrettslag som etterlever forskriften om elektronisk medlemssystem.
  
 
== Endringslogg ==
 
== Endringslogg ==
Linje 88: Linje 113:
 
|-
 
|-
 
! Dato!! Rapport/visualisering !! Endring
 
! Dato!! Rapport/visualisering !! Endring
 +
|-
 +
| 18.09.2020 || Grenmedlemsanalyse || Nye rapporter for å se på medlemsmassen registrert på grennivå, med et spesielt blikk på de som er registrert i flere ulike grener.
 
|-
 
|-
 
| 28.08.2020 || Betalende medlemmer || Inntil nå har vi kun inkludert betalinger fra "gamle" KA medlemsadministrasjon, nå er også "nye" KlubbAdmin inkludert.
 
| 28.08.2020 || Betalende medlemmer || Inntil nå har vi kun inkludert betalinger fra "gamle" KA medlemsadministrasjon, nå er også "nye" KlubbAdmin inkludert.
 +
|-
 +
| 08.06.2020 || Medlemssystem || Fjernet denne rapportsida, da disse statiske dataene stammer fra mai 2019 og blir stadig mindre relevante. Det jobbes med en "erstatningsløsning" med reelle og dynamiske data.
 
|-
 
|-
 
| 08.06.2020 || App || Appen endrer navn fra ''Medlemsanalyse'' til ''Medlemsregister'', for å gjøre det mer tydelig at vi her ser på individuelle medlemmer i klubbenes medlemregistre.
 
| 08.06.2020 || App || Appen endrer navn fra ''Medlemsanalyse'' til ''Medlemsregister'', for å gjøre det mer tydelig at vi her ser på individuelle medlemmer i klubbenes medlemregistre.

Revisjonen fra 28. sep. 2020 kl. 15:42

Medlemsregister (tidl. "Medlemsanalyse") er den andre Power BI-appen tilgjengeliggjort på NIFs BI-plattform. Denne appen inneholder medlems- og aktivitetsdata for litt mer spesielt interesserte, først og fremst ser vi her på hva som finnes av individuelle medlemmer, registrert gjennom medlemssystemer som KlubbAdmin eller eksterne leverandører med integrasjon.

Datakilder, definisjoner og avgrensninger

All data er hentet fra idrettens sentrale database. Organisasjon/struktur, idretter og grener og registrerte klubbmedlem-funksjoner på idrettslag- og grennivå. I tillegg hentes informasjon om betalte klubbkontingenter, der dette er fakturert gjennom KlubbAdmin. Videre brukes enkelte nøkkeltall fra Samordnet rapportering.
Data oppdateres hver natt, og man vil således her f.eks. kunne se endring i medlemstallet fra en dag til en annen, ettersom idrettslagene vedlikeholder sitt medlemsregister på daglig basis.

Notis Det er viktig å være klar over at datagrunnlaget i de fleste av disse rapportene enn så lenge må sies å være ufullstendige. Det er fremdeles en stor andel idrettslag som har dårlig vedlikeholdte medlemsregistre eller benytter seg av eksterne medlemssystemer som ikke er integrert med idrettens database. Kvaliteten på disse dataene er forventet å bedres kraftig de nærmeste halve året.
 • Med "Aktive medlemmer" menes her personer med en klubbmedlem-funksjon på grennivå.
 • Når det gjelder "år" i rapportene, har vi her tatt sikte på å lage en relevant sammenligning med tall fra samordnet rapportering, og vi bruker dermed klubbmedlem-funksjoner som var aktive per 31.12 det aktuelle året. Unntaket er inneværende år, der vi teller opp aktive klubbmedlem-funksjoner per dagens dato. Vi har valgt å ikke gå lenger tilbake enn 2010 for registrerte medlemmer på klubbnivå, da eldre data rett og slett synes for mangelfull til å vi relevant innsikt. For aktive medlemmer er datagrunnlaget enda tynnere, og disse dataene går derfor ikke lenger tilbake enn 2014.
 • Siden vi her ser på individuelle medlemmer, har vi dermed mulighet til å telle antall unike personer og ikke bare antall medlemskap. En person som er medlem i mer enn ett idrettslag, har vi valgt å kalle et flermedlem. Medlemmer som betaler en familiekontingent telles naturligvis opp hver for seg, også når vi teller antall betalende medlemmer.
 • Gratis- og æresmedlemskap regnes også som betalte medlemskap.
 • Rapportene som tar for seg betalende medlemmer er avgrenset til å kun innbefatte idrettslag som i samordnet rapportering 2019 oppga at de brukte KlubbAdmin som medlemssystem og som har registrert mer enn ett betalingskrav gjennom KlubbAdmin. Dette for å oppnå et relevant sammenligningsgrunnlag.
 • Rapportene tar utgangspunkt i nåværende organisasjonsstruktur. Det er altså ikke mulig å gå tilbake og finne aggregerte tall på kretser eller -råd som er sammenslått. Det er imidlertid selvsagt slik at tall er inkludert også fra nedlagte klubber og grupper.

Rapportsider

Individuelle medlemmer 2020

Dashboard med de viktigste måltallene per dags dato.

Registrerte medlemmer

Tilsvarer medlemstall idrettslag i appen Medlemmer og aktivitet, bare at vi her altså teller klubbmedlem-funksjoner på idrettslagsnivå.

Oversikt

Viser statistikk på enkeltmedlemmer for ett enkelt år.

 • Totalt antall medlemmer, antall idrettslag med minst ett registrert enkeltmedlem og antall medlemskap. Forskjellen mellom antall medlemmer og antall medlemskap illustrerer her personer med medlemskap i mer enn én klubb.
 • Fordeling på kjønn og alder. Legg merke til at vi på aldersfordeling får en "flytende" graf, siden vi med individuelle medlemskap kan plotte nøyaktig alder på hvert medlem.
 • Kretsvis fordeling av medlemskap og antall idrettslag. Trykk på en krets for å kryssfiltrere og f.eks. se de største idrettslagene i angitt krets. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt krets.
 • Liste over de 25 største idrettslagene, sortert etter antall registrerte medlemmer.
Utvikling

Trendanalyse for å se utviklingen over tid. Bruk filterboksene til høyre for å filtrere ned på idrettskrets, idrettsråd eller ett enkelt idrettslag. Ufiltrert vises totaltallene for hele landet.

 • Medlemstall og antall idrettslag for hvert år.
 • Kvinneandel over tid. To diagrammer som viser antall, andel og endring av andel kvinner år for år.
 • Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.

Betalende medlemmer

Felles for rapportsidene i denne bolken er altså at vi inkluderer kun idrettslag som oppgir at de benytter KlubbAdmin og hvor vi har registrert mer enn ett utsendt betalingskrav gjennom KlubbAdmin. Siden KlubbAdmin ble lansert i 2013, har vi dermed ikke betalingsdata eldre enn dette.

Oversikt

 • Totalt antall medlemmer, antall idrettslag med minst ett registrert enkeltmedlem og antall medlemskap. Forskjellen mellom antall medlemmer og antall medlemskap illustrerer her personer med medlemskap i mer enn én klubb.
 • Fordeling på betalingsstatus, kjønn og alder. Trykk f.eks. på det grønne kakestykket for å se totalt antall registrerte betalende medlemmer (og medlemskap).
 • Kretsvis fordeling av medlemskap og antall idrettslag. Trykk på en krets for å kryssfiltrere og f.eks. se de største idrettslagene i angitt krets. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt krets.
 • Liste over de 25 største idrettslagene, sortert etter antall registrerte medlemmer.

Utvikling

Trendanalyse for å se utviklingen over tid. Bruk avkryssingsboksene øverst til venstre for å f.eks. velge å kun se utviklingen av antall betalende medlemmer. Bruk filterboksene til høyre for å filtrere ned på idrettskrets, idrettsråd eller ett enkelt idrettslag. Ufiltrert vises totaltallene for hele landet.

 • Medlemstall og antall idrettslag for hvert år.
 • Kvinneandel over tid. To diagrammer som viser antall, andel og endring av andel kvinner år for år.
 • Aldersfordeling over tid.

Oversikt andel betalende

I utgangspunkt samme visualisering som "Oversikt", bare at vi her fokuserer på andelen betalende framfor antallet blant de registrerte medlemmene i idrettslagene som her inkluderes.

 • Tips: Klikk på overskrifta "Største idrettslag" for å aktivere en ekstra filterboks til høyre. Her kan du søke fritt blant idrettslagene som tilfredsstiller kriteriene (totalt rett i underkant av 2000).

Sammenligning med rapporterte

Her sammenstiller vi medlemstall fra samordnet rapportering med betalende og registrerte medlemmer fra KlubbAdmin. Ideelt skal tallene fra samordnet matche antall registrerte betalende medlemmer, og vi kan her få en indikasjon på om det over- eller underraporteres.

Aktive medlemmer

Gjelder altså personer registrert med klubbmedlem-funksjon på grennivå.

Oversikt

Viser statistikk for ett enkelt år ad gangen.

 • Totalt antall aktive (unike) enkeltmedlemmer, antall grupper med minst ett registrert medlem på en underliggende gren og totalt antall medlemskap på grennivå.
 • Fordeling på kjønn og alder.
 • Forbundsvis fordeling av aktive og antall grupper. Trykk på et forbund for å kryssfiltrere og f.eks. se tallene brutt ned på forbundets grener. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt krets.
 • Fordeling på grener. Tips: Høyreklikk på fotball og velg "Ekskluder" for å unngå at den suverent største grenen blir totalt dominerende i visualiseringen.
Utvikling

Trendanalyse for å viser utvikling over tid. De aller fleste forbund vil her ha en jevn økning som en følge av bedret datakvalitet. Dette kan altså ikke (nødvendigvis) tolkes som økning i antall aktive. Bruk filterboksene til høyre for å filtrere organisasjonsmessig ned på særforbund, særkrets/region eller én enkelt gruppe. Her kan du også velge én enkelt gren. Ufiltrert vises totaltallene for alle grener i hele landet.

 • Antall aktive medlemmer og antall grupper for hvert år.
 • Kvinneandel over tid. To diagrammer som viser antall, andel og endring av andel kvinner år for år.
 • Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.

Flermedlemmer

Med et flermedlem mener vi en person med samtidige medlemskap i mer enn ett idrettslag. En av de store manglene med tallgrunnlaget fra samordnet rapportering har i alle år vært at vi ikke har vært i stand til å identifisere enkeltpersoner, og derfor heller ikke kan si noe om hvor mange personer som innehar (minst ett) medlemskap i norsk idrett. Når vi nå begynner å se på de faktiske personene som er registrert i medlemssystemene, kan vi telle opp disse.

 • Denne oversikten gir mange av de samme nøkkeltallene og fordelingene som i "registrerte medlemmer", men er altså begrenset til å gjelde kun personer identifisert til å inneha mer enn ett medlemskap.

Grenmedlemsanalyse

Oversikter, fordelinger og trender for medlemskap på grennivå, med særlig fokus på medlemmene som er registrert i flere ulike grener.
Unikt for visualiseringene i denne seksjonen, er at grenmedlemstallene ikke er de reelle, men i stedet estimerte, basert på forskjellen i registrerte individuelle medlemskap og hva som er oppgitt totalt i Samordnet Rapportering. Denne forskjellen kaller vi datakvalitetsfaktor og jo nærmere denne er 1, jo riktigere er det grunn til å anta at vårt estimat er. En faktor på 2 betyr i praksis at det er innrapportert dobbelt så mange medlemmer som det som i praksis finnes i medlemsregisterne. Faktoren beregnes per gren, slik at "flinke" grener og forbund har en lavere verdi enn f.eks. grener og forbund som utelukkende opererer i egne medlemssystemer. Denne faktoren er høyere jo lengre bakover i tid man går, og av denne årsaken har vi valgt å ikke eksponere data eldre enn 2017, året vi for første gang hadde en datakvalitetsfaktor under 3.

Oversikt

Gir en generell oversikt over hvordan grenmedlemmene fordeler seg på grener. Utgangspunktet for visningen er satt til å vise medlemmer i alderen 6 til 19 år som er registrert i minst to ulike grener, men disse parameterne kan enkelt justeres med glidebryterne øverst.

 • Du kan bruke gren-velgeren øverst til venstre for å studere nærmere en enkelt gren eller grener under et forbund.
 • Tabellen i midten viser medlemstall for hver enkelt gren, i tillegg til en visuell indikasjon av datakvalitetsfaktoren. "Grønn lampe" er bra og betyr en faktor på 0,7-1,3. "Gul lampe" gjelder intervallet 1,3-1,7, mens alt over 1,7 symboliseres med "rød diamant" og indikerer større usikkerhet rundt estimatet.

Dobbelkombinasjoner

Her ser vi spesifikt på medlemmer registrert i minst to grener. Tabellen viser de ulike kombinasjonene av grener og antall forekomster av disse, og gir umiddelbart en oversikt over de mest populære grenkombinasjonene (men tabellen er uttømmende).

 • Vær obs på at "Gren 1" og "Gren 2" kun er tekniske interne merkelapper og sier ingenting om f.eks. innbyrdes rangering av grenene.

Trippelkombinasjoner

Her ser vi spesifikt på medlemmer registrert i minst tre grener. Denne rapportsida tilsvarer for øvrig sida Dobbelkombinasjoner.

Utvikling

Som vanlig har vi også en side for å vise utviklingen eller trenden år for år.

 • Øverst vises utviklingen for hele landet, mens man i den nederste visualiseringen kan plukke én, to eller flere fylker for å sammenligne de med hverandre.

Fordeling på alderstrinn

Her tar vi for oss fordelingen av antall ulike grenmedlemskap per person, og hvordan denne endrer seg per alderstrinn. Typisk bruk her vil være å se når barn slutter å være allsidige og starter med spesialisering.

 • De to visualiseringene til venstre viser tall for hele landet, hhv relativt og absolutt.
 • I de to visualiseringene til høyre er tanken at man kan velge to ulike geografiske enheter for å sammenligne innbyrdes (og med hele landet). Man kan drille fra fylke til kommune og helt ned på ett enkelt idrettslag. Utgangspunktet her er den relative fordelingen, men ved å holde pekeren over totalen i midten, kan man også se den absolutte fordelingen i en popup.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

Uke 39 ble det avholdt webinar om den nye rapporten Grenmedlemsanalyse. Demoen ble spilt inn og kan sees på Microsoft Stream!

Planlagte endringer og backlog

For øyeblikket har vi kun faktura/betalingsdata fra idrettslagene som bruker KlubbAdmin. Neste skritt blir å innhente disse dataene fra idrettslag som benytter godkjente tredjepartsløsninger. Dette vil bl.a. gjøre oss i stand til å kontrollere hvilke idrettslag som etterlever forskriften om elektronisk medlemssystem.

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
18.09.2020 Grenmedlemsanalyse Nye rapporter for å se på medlemsmassen registrert på grennivå, med et spesielt blikk på de som er registrert i flere ulike grener.
28.08.2020 Betalende medlemmer Inntil nå har vi kun inkludert betalinger fra "gamle" KA medlemsadministrasjon, nå er også "nye" KlubbAdmin inkludert.
08.06.2020 Medlemssystem Fjernet denne rapportsida, da disse statiske dataene stammer fra mai 2019 og blir stadig mindre relevante. Det jobbes med en "erstatningsløsning" med reelle og dynamiske data.
08.06.2020 App Appen endrer navn fra Medlemsanalyse til Medlemsregister, for å gjøre det mer tydelig at vi her ser på individuelle medlemmer i klubbenes medlemregistre.
07.01.2020 Individuelle medlemmer (dashboard)
Registrerte medlemmer
Registrerte aktive medlemmer
Betalte medlemmer
Flermedlemmer
År 2020 er nå default valgt i rapportene!
10.10.2019 App Appen Medlemsanalyse er i produksjon!