Power BI App: COVID-19

Fra itINFO
Revisjon per 26. nov. 2021 kl. 15:40 av 2clever (diskusjon | bidrag) (Datakilder og definisjoner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

I denne appen finner du rapporter på COVID-19-innrapporteringen som gjøres av idrettslag, kretser og forbund ila 2020. Formålet med denne innrapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske konsekvenser COVID-19 har påført idretten. Rapporteringen er altså kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en søknads- eller tilbakebetalingsløsning.
Innrapporterte data sammenlignes med søknads- og tildelingsdata fra de offentlige krisepakkene for frivilligheten.

Datakilder og definisjoner

Dataene for innrapportering er hentet fra spørreskjemaet som ble tilgjengeliggjort 23. mars 2020 på https://covid-19.nif.no/. Organisasjons- og regionshierarki er hentet fra idrettens databaser.
Idrettslag kan velge å rapportere på undergrupper. Spørreskjemaet åpnes da slik at periodiserte økonomiske konsekvenser kan rapporteres på hver enkelte gruppe for særidrett, samt eventuell allidrett-gruppe. Man kan da også i tillegg rapportere økonomiske konsekvenser knyttet til hovedlaget eller som ikke kan knyttes direkte til én spesifikk gruppe. Velger idrettslaget IKKE å rapportere på undergrupper, gjelder summene for hele idrettslaget totalt, men delsummer kan da ikke aggregeres pr. særforbund.
For særidrettslag "kopieres" tallene automatisk fra klubb til gruppe, slik at aggregering gjør i både NIF-linja og særforbundslinja.
Data fra organisasjonshierarki og spørreskjema oppdateres hver natt.

I tillegg har vi hentet offentlige søknads- og tildelingsdata fra "kompensasjonsordningene for arrangører i frivilligheten som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement", også kalt Krisepakker, administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet ("Lottstift").
Krisepakke 1 gjelder for perioden 5. mars-30.april 2020, krisepakke 2 gjelder perioden 12.mars-31.august 2020, mens krisepakke 3 gjelder for perioden mars-desember 2020. Krisepakke for 2021 er nå også inkludert, med søknads- og utbetalingsdata oppdatert t.o.m. 22. november 2021. Les mer om krisepakkene her.

Noen definisjoner:

 • NETTO KONSEKVENS: Dette er summen av negative konsekvenser (tapte inntekter), minus summen av besparelser (reduserte kostnader).
 • RELATIVE TAPTE INNTEKTER: Innrapporterte tapte inntekter i valgt(e) periode(r) sett opp mot totalt budsjetterte inntekter for 2020. Dette tallet er sånn sett et uttrykk for hvor stor innvirkning på helheten covid-19-epidemien har hatt eller kommer til å få.
 • REDUSERTE ARRANGEMENTSKOSTNADER: Dette er en "konstruert" post, som i praksis er budsjetterte kostnader minus påløpte og ikke-refunderbare kostnader for arrangement som er blitt avlyst.
 • ELITEKLUBB: Dette er klubber som har et lag påmeldt i en av følgende:
  • GET-ligaen ishockey 2019/2020
  • REMA 1000-ligaen håndball (kvinner og menn) 2019/2020
  • Eliteserien fotball 2020
  • OBOS-ligaen fotball 2020
  • Toppserien for kvinner fotball 2020

Rapportsider

Rapportering for idrettslag

Oversikt

Dashboard med de viktigste måltallene fra undersøkelsen. Inndelinger i perioder, spørsmål og fylke/idrettskrets - trykk i visualiseringene for å filtrere!

 • Bruk filtre til høyre for å se nærmere på klubber av en viss størrelse eller kun på eliteklubber.
 • I den fylkesvise oversikten kan du drille ned til kommunenivå. Herfra kan du ekstrahere til en matriseoversikt over idrettslagene i kommunen. (Høyreklikk på kommune, velg Ekstraher->Matrise for kommune.)

Tiltak

Viser fordelingen av de ulike aktuelle tiltak idrettslagene har iverksatt eller vurderer å iverksette. Trykk på et tiltak for å se den fylkesvise fordelingen, samt en liste over alle idrettslag som har oppgitt valgt alternativ.

 • Trykk på symbolet på Andre tiltak-søylen for å gå til rapportsiden som viser alle fritekstbesvarelser på "andre tiltak".

Andre tiltak

Inneholder fullstendig liste over besvarelser i fritekstfeltet "andre tiltak", samt en ord sky som framhever de mest brukte ordene.

 • I ordskyen, hold pekeren over et ord for å se hvor mange ganger ordet er brukt, og trykk på ordet for å filtrere kun besvarelser som inneholder valgt ord.

Konsekvenser

Besvarelser i fritekstfeltet "Beskriv kort konsekvenser for idrettslagets daglige drift".

 • I ordskyen, hold pekeren over et ord for å se hvor mange ganger ordet er brukt, og trykk på ordet for å filtrere kun besvarelser som inneholder valgt ord.

Rapporteringsstatus

Viser to lister over idrettslag, de som har rapportert og de som ikke har rapportert.
Noen idrettslag mangler en verdi for "relative tapte inntekter". Dette skyldes at de ikke har oppgitt budsjetterte inntekter.

 • Merk en rad i lista over de rapporterte og trykk på "Detaljer" for å åpne en fullstendig oversikt over valgt idrettslags rapportering.

Særforbundsoversikt

Tilsvarende som oversikt, men summert pr. særforbund. Summene gjelder således alle særidrettslag, samt grupper i fleridrettslag som har valgt å registrere på gruppenivå.

 • Fra særforbundsoversikten kan du ekstrahere til en matriseoversikt over idrettslagene i kommunen. Marker et særforund og trykk på knappen "Matrise" som lyser opp i blått nede til høyre!

Rapportering for forbund/kretser

Her finner man oversikt, tiltak og konsekvenser etter samme oppsett som for idrettslagene.

Estimater

Her har vi forsøkt å estimere den totale konsekvensen for alle idrettslag (ca 8000) basert på det vi vet om de drøyt 30% som har innrapportert. Vi forsøkte ulike metoder og faktorer og kom fram til at medlemstallene ga en vel så god pekepinn som noe annet. For å komme fram til en konsekvens per medlem, har vi brukt utregnet netto konsekvens over medlemsmassen som er dekket av de innrapporerte idrettslagene. Ved å se på andelen av total medlemsmasse, kan vi da gange opp for å få et estimat på hva tallet ville vært hvis alle idrettslagene hadde rapportert inn tall. Estimatene er videre justert for ulik innrapporteringsgrad per fylke.

Krisepakkene

Viser søknads- og tildelingsdata fra krisepakkene for korona-avlyste, stengde og utsette arrangement, samt sammenstillinger av disse dataene og svar på spørreundersøkelsen.

 • Oversikt viser rene søknads- og tildelingsdata fra de ulike krisepakkene. Du kan velge å vise én og én eller flere krisepakker i kombinasjon.
 • Konsekvensdekning sammenstiller søknadsdataene med innrapporterte konsekvenser i NIFs spørreundersøkelse, her begrenset til postene knyttet til arrangement i relevante perioder, for å få et best mulig sammenligningsgrunnlag.
 • Idrettslagsliste/Orgliste er en ren opplisting av organisasjonsledd, hvor man kan velge kombinasjon av søkt/ikke søkt og besvart/ikke besvart, og fremfor alt undersøke om det er en sammenheng mellom det de enkelte org har oppgitt i spørreundersøkelsen og det de oppga i søknadene til krisepakkene.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

 • Uke 14 2020 ble det avholdt webinar for NIF, idrettskretser og særforbund. Demoen tok primært for seg data fra spørreundersøkelsen, og innspilling kan sees på Microsoft Stream.
 • I desember 2020 ble det avholdt nytt webinar, ifm lansering av data fra krisepakke 2. Opptak av demo finner du her.
 • Webinar 28.10.21 med data og endringer ifm "Krisepakke 4" kan du finne her.

Planlagte endringer og backlog

Vi vurderer å inkludere søknads- og tilskuddstall også for de to andre ordningene som har vært aktive i 2021, "Tilskot for dei som mottok momskompensasjon" og "Tilskot til publikumsarrangement av nasjonal verdi".

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
18.10.2021 Idrettslagsliste Omsider har vi fått på plass norsk tekstsortering i denne rapporten, slik at f.eks. Åsgårdsstrand IF kommer til slutt i lista og ikke rett før Asker
18.10.2021 Krisepakkene Vi har nå hentet inn data for den nye Krisepakke 4 (for 2021). Søknadsfristen er 15. november, og vi har per nå med utbetalingsdata t.o.m. 7. oktober.
22.03.2021 Krisepakkene Alle utbetalingsdata fra krisepakke 3 er nå inkludert!
03.12.2020 Krisepakker Data fra krisepakke 2 er nå inkludert. Dette innbefatter også sammenligning med innrapporterte tall fra spørreundersøkelsen, avgrenset til relevante poster og perioder.
03.07.2020 Krisepakke 1 Vi har utvidet rapportene til å inkludere tildelingsstatus og tildelt beløp. I tillegg vises krisepakkedata for alle orgtyper, ikke bare idrettslag.
03.07.2020 Rapportering for forbund/krets Vi har nå publisert innrapporterte konsekvenser for særforbund, sækretser/regioner, idrettskretser og idrettsråd. Dataene og visualiseringene er noenlunde de samme som for idrettslag.
25.06.2020 Alle sider Innrapporteringsløsningen har åpnet for å registrere konsekvenser i juli og august, og disse tallene vises automatisk i rapportene.
26.05.2020 Krisepakke Tre nye rapportsider med data knyttet til regjeringens Krisepakke. I første omgang kun søknadsdata (ikke den faktiske tildelingen) og kun for idrettslag.
30.04.2020 Oversikt
Særforbundsoversikt
Nå kan du få ut matriseoversikt med innrapporterte beløp pr. post for hvert idrettslag (for særforbund: grupper) som har rapportert.
30.04.2020 Estimater Ny rapportside for estimat for alle idrettslag, basert på medlemsmassen i idrettslagene som har registrert.
24.04.2020 Idrettslag som ikke har rapportert Når man eksporterer denne lista til excel, får man nå med e-postadressen!
21.04.2020 Oversikt
Rapporteringsstatus
To nye filtre: Eliteklubb og Idrettslagstørrelse. Førstnevnte gjør at man kan undersøke konsekvensen begrenset til eliteklubbene innenfor ishockey, håndball og fotball.
Idrettslagstørrelse gjør at man kan se på grupperinger av idrettslag innenfor fire forhåndsdefinerte størrelsesintervaller (0-400-1000-2000-).
21.04.2020 Oversikt Vi har hentet inn medlemstall fra Samordnet rapportering i modellen og dermed presentere hvor stor del av medlemsmassen de innrapporterte idrettslagene representerer, samt netto konsekvens per medlem.
16.04.2020 Rapporteringsstatus Lagt til "hemmelig" filter på lista over idrettslag som har rapportert. Ved å klikke på visualiseringen, får man opp en filterboks hvor man kan filtrere på de enkelte innrapporteringspostene. På denne måten kan man f.eks. få en oversikt over konsekvensene som IKKE er direkte relatert til arrangement.
16.04.2020 Oversikt
Særforbundsoversikt
Lagt til "hemmelig" filter på lista til høyre over idrettslagene/gruppene med størst netto konsekvens. Denne lista viser som standard "topp 30" (topp 25 for grupper), men ved å klikke på visualiseringen, får man opp en filterboks hvor man kan endre tallet fra 30 til 50, 100 eller 1000, for å vise flere idrettslag.
15.04.2020 Netto konsekvens per
periode/fylke/særforbund
Lagt til mer data i verktøytips. Hold pekeren over en søyle, så får du nettobeløpet brutt ned i "Tapte inntekter" og "Reduserte kostnader".
I tillegg finner du nå også "andel idrettslag rapportert" i verktøytips på fylkesoversikten.
Har også lagt til fargeformatering i periodevisualiseringene, slik at "pluss-månedene" vises i blått.
08.04.2020 Brukerstøtte Ny rapportside med e-læring og link til tekstlig beskrivelse av innholdet i appen på itINFO (denne siden!).
08.04.2020 Rapporteringsstatus Lagt til en "Detaljer"-knapp som gjør det litt tydeligere at man kan markere en rad i lista over innrapporterte idrettslag og navigere til en side som viser detaljer for ett enkelt idrettslag.
08.04.2020 Tiltak Endret litt på strukturen. Man kan nå klikke på ett eller flere bestemte tiltak og få opp en liste over idrettslag som har svart dette tiltaket. Fritekstbesvarelsene tilknyttet punktet "Andre tiltak" er flyttet til en egen side og får dermed litt bedre plass.
03.04.2020 Rapporteringsstatus Lagt til relative tapte inntekter i lista over idrettslag som har rapportert. Denne kan brukes til å raskt få oversikt over hvilke idrettslag som er hardest rammet. Kan også avdekke tvilsom kvalitet på innrapporterte data, der f.eks. innrapporterte tap er betydelig større enn budsjett.
03.04.2020 App Appen er i produksjon!