Power BI App: Medlemmer og aktivitet

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Medlemmer og aktivitet er den første Power BI-appen tilgjengeliggjort på NIFs BI-plattform.

Datakilder og definisjoner

All data er hentet fra idrettens sentrale database. Organisasjon/struktur, idretter og grener og ikke minst tall fra samordnet rapportering (tidligere "Idrettsregistreringen") fra og med 2001 (innrapportert våren 2002).
Data oppdateres hver natt.

 • Med "år" i rapportene, sikter vi til året det rapporteres for, nærmere bestemt antall medlemmer og aktive per 31. desember det angitte året.
 • Siden vi med tallene fra samordet rapportering ikke har mulighet til å vite hvilke personer som er rapportert inn som medlemmer i flere idrettslag, er det viktig å være bevisst på at vi i disse rapportene overveiende snakker om antall medlemskap til forskjell fra antall medlemmer. Tilsvarende for aktivitetstallene, der en person som er rapportert som aktive i flere grener (eller i samme gren i ulike idrettslag) telles flere ganger.
 • Foreløpig tar rapportene utgangspunkt i nåværende organisasjonsstruktur. Det er altså ikke mulig å gå tilbake og finne aggregerte tall på kretser eller -råd som er sammenslått. Det er imidlertid selvsagt slik at tall er inkludert også fra nedlagte klubber og grupper.

Rapportsider

Medlems- og aktivitetstall 2018

Dashboard med noen av de viktigste måltallene fra hver kategori, samt utvikling siste fem år.
Fra dashboardet kan man legge inn varsler når en gitt grenseverdi passeres.

Medlemskap idrettslag

Oversikt

Viser statistikk på medlemskap fra samordnet rapportering for ett enkelt år.

 • Totalt antall medlemskap, antall idrettslag som rapporterte og gjennomsnittlig antall medlemskap per idrettslag.
 • Fordeling på kjønn og aldersgrupper. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for én enkelt aldersgruppe eller kun kvinner.
 • Kretsvis fordeling av medlemskap og antall idrettslag. Trykk på en krets for å kryssfiltrere og f.eks. se de største idrettslagene i angitt krets. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt krets.
 • Liste over de 25 største idrettslagene, sortert etter antall rapporterte medlemmer.
Utvikling

Trendanalyse fra 19 år med samordnet rapportering. Bruk filterboksene til høyre for å filtrere ned på idrettskrets, idrettsråd eller ett enkelt idrettslag. Ufiltrert vises totaltallene for hele landet.

 • Medlemstall og antall idrettslag for hvert år. Hold musepekeren over en søyle for å se mer detaljert statistikk om et enkelt år.
 • Kvinneandel over tid. To diagrammer som viser antall, andel og endring av andel kvinner år for år.
 • Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.
Matrise

Rådataene fra samordnet rapportering ordnet i rader og kolonner - slik man kjenner dem fra rapporter i SportsAdmin.

 • Tallmatrise. Bruk +/- til å utvide og kollapse enkeltkretser og -råd, eller bruk drill ned-funksjonaliteten oppe i høyre hjørne til å utvide flere nivåer om gangen.
 • Fordeling på kjønn og aldersgrupper. Trykk på en rad i matrisen, og fordelingene oppdateres automatisk.

Medlemskap allidrett

Medlemskap i allidrett er blitt innrapportert siden 2003. Fram til 2014 ble dette kalt idrettskoler for barn og man rapporterte kun på medlemmer opp til 12 år.
Fom 2014 inkluderes ungdom opp til 19 år, og fom 2019 ble navnet endret fra idrettsskoler til allidrett. Les mer på idrettsforbundet.no.

 • Oversikt, utvikling og matrise viser tall og fordelinger tilsvarende rapportsidene for medlemstall for idrettslag.

Medlemskap bedriftsidrett

Medlemstall fra bedriftsidretten.

 • Oversikt, utvikling og matrise viser tall og fordelinger tilsvarende rapportsidene for medlemstall for idrettslag.
 • Merk at noen bedriftsidrettskretser er inndelt i bedriftsidrettsråd, andre ikke. Dette gjør at man under noen kretser finner valget "(ingen)". Dette gjelder i filterboksen på utviklingssida, og i matrisen.

Aktivitetstall særidretter

Idrettslag og deres undergrupper rapporterer inn antall aktive per gren. Definisjonen av "aktiv" har endret seg noe gjennom årenes løp.

Oversikt

Viser statistikk på aktivitetstall fra samordnet rapportering for ett enkelt år.

 • Aktivitetskategori. Velg å se tall for alle aktive medlemmer eller kun aktive med funksjonsnedsettelse. Sistnevnte gruppe er inkludert i førstnevnte, det er altså ikke slik at disse tallene skal summeres for å få totalen.
 • Totalt antall aktive, antall grupper som rapporterte og gjennomsnittlig antall aktive per gruppe.
 • Fordeling på kjønn og aldersgrupper. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for én enkelt aldersgruppe eller kun kvinner.
 • Forbundsvis fordeling av aktive og antall grupper. Trykk på et forbund for å kryssfiltrere og f.eks. se tallene brutt ned på forbundets grener. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt krets.
 • Fordeling på grener. Tips: Høyreklikk på fotball og velg "Ekskluder" for å unngå at den suverent største grenen blir totalt dominerende i visualiseringen.
Utvikling

Trendanalyse fra 19 år med samordnet rapportering. Bruk filterboksene til høyre for å filtrere organisasjonsmessig ned på særforbund, særkrets/region eller én enkelt gruppe. Her kan du også velge én enkelt gren eller endre aktivitetskategori ("alle medlemmer" er standard valgt). Ufiltrert vises totaltallene for hele landet.

 • Medlemstall og antall idrettslag for hvert år.
 • Kvinneandel over tid. To diagrammer som viser antall, andel og endring av andel kvinner år for år.
 • Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.
Matrise per SF

Rådataene fra samordnet rapportering ordnet i rader og kolonner - slik man kjenner dem fra rapporter i SportsAdmin.

 • Tallmatrise. Bruk +/- til å utvide og kollapse forbund og kretser/regioner, eller bruk drill ned-funksjonaliteten oppe i høyre hjørne til å utvide flere nivåer om gangen.
 • Fordeling på kjønn og aldersgrupper. Trykk på en rad i matrisen, og fordelingene oppdateres automatisk.
Matrise per gren

Samme som ovenfor, bare at her aggregeres tallene per gren.

Størst endring
 • Størst nedgang/vekst siste år. Viser særforbundene med størst prosentvis endring i aktivitetstall fra foregående år. I utgangspunktet vises de ti øverste i hver kategori, men ved å trykke på visualiseringen, kan du endre antallet i filterboksen til høyre.
 • Størst prosentvis endring, gren. Viser alle grener med minst 25% endring (både opp og ned) fra foregående år. Terskelen på 25% kan endres i filterboksen til høyre. Vær obs på at økning/nedgang på mer enn 200% vises som 200% for å bevare lesbarheten på visualseringen.
Sammenligning grener

Her kan du velge en eller flere enkeltgrener (gjerne fra ulike forbund) for å se den historiske utviklingen dem i mellom. Bruk filterboksene til høyre for å begrense til et utvalgt geografisk område (idrettskrets/idrettsråd/idrettslag) eller til bestemte aldersgrupper. Du kan også følge hvordan kvinneandelen har utviklet seg for de valgte grenene i den samme perioden.

Om medlemsopplysninger og rapportering

Dette er rett og slett en lenke videre til idrettsforbundet.no, hvor man finner det gjeldende reglene og definisjonene klubbene skal forholde seg til i forbindelse med samordnet rapportering.

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
01.10.2019 App Appen Medlemmer og aktivitet er i produksjon!