Power BI App: Medlemmer og aktivitet

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Medlemmer og aktivitet er den første Power BI-appen tilgjengeliggjort på NIFs BI-plattform.

Datakilder og definisjoner

All data er hentet fra idrettens sentrale database. Organisasjon/struktur, idretter og grener og ikke minst tall fra samordnet rapportering (tidligere "Idrettsregistreringen") fra og med 2001 (innrapportert våren 2002).
Data oppdateres hver natt.

 • Med "år" i rapportene, sikter vi til året det rapporteres for, nærmere bestemt antall medlemmer og aktive per 31. desember det angitte året.
 • Merk at alle steder hvor vi viser antall organisasjoner (klubber, grupper etc) refereres det til antall organisasjoner som har rapportert medlemstall/aktivitetstall for valgt år.
 • Siden vi med tallene fra samordet rapportering ikke har mulighet til å vite hvilke personer som er rapportert inn som medlemmer i flere idrettslag, er det viktig å være bevisst på at vi i disse rapportene overveiende snakker om antall medlemskap til forskjell fra antall medlemmer. Tilsvarende for aktivitetstallene, der en person som er rapportert som aktive i flere grener (eller i samme gren i ulike idrettslag) telles flere ganger.
 • Foreløpig tar rapportene utgangspunkt i nåværende organisasjonsstruktur. Det er altså ikke mulig å gå tilbake og finne aggregerte tall på kretser eller -råd som er sammenslått. Det er imidlertid selvsagt slik at tall er inkludert også fra nedlagte klubber og grupper.

Rapportsider

Medlems- og aktivitetstall 2019

Dashboard med noen av de viktigste måltallene fra hver kategori, samt utvikling siste ti år.
Vi viser her de siste "offisielle" og kvalitetssikrede tallene fra Samordnet rapportering, og dette er grunnen til at vi i periodevis "henger etter" og ikke nødvendigvis viser siste rapporteringsperiode som har vært åpnet.

Medlemskap idrettslag

Oversikt

Viser statistikk på medlemskap fra samordnet rapportering for ett enkelt år.

 • Totalt antall medlemskap og antall idrettslag som har rapportert.
 • Fordeling på kjønn og aldersgrupper, samt for idrettslagstype. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for én enkelt aldersgruppe eller f.eks. kun kvinner.
 • Kretsvis fordeling av medlemskap og antall idrettslag. Trykk på en krets for å kryssfiltrere og f.eks. se de største idrettslagene i angitt krets. Man kan også bruke "drill ned" for å se tilsvarende tall på idrettsråd/kommune-nivå. Fra tooltipen kan man velge "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt krets - ved å navigere til utvikling- eller matrise-visning.
 • Liste over de 20 største idrettslagene rangert etter antall rapporterte medlemmer. Antallet idrettslag som vises i lista kan endres ved å klikke på visualiseringen og endre i filterboksen som da vises til høyre.
 • Liste over de 10 idrettslagene som har hatt størst økning siden foregående år. Oppe i venstre hjørne kan man velge mellom absolutt og relativ økning. Lista over idrettslagene med størst relativ økning innbefatter kun idrettslag som hadde minst 100 medlemmer foregående år.
Utvikling

Trendanalyse fra 20 år med samordnet rapportering. Bruk filterboksene til høyre for å filtrere ned på idrettskrets, idrettsråd eller ett enkelt idrettslag. Ufiltrert vises totaltallene for hele landet.

 • Medlemstall og antall idrettslag for hvert år. Hold musepekeren over en søyle for å se mer detaljert statistikk om et enkelt år.
 • Kvinneandel over tid. Diagrammet viser hvordan andelen har utviklet seg og de fargede søylene indikerer økning eller tilbakegang.
 • Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.
Matrise

Rådataene fra samordnet rapportering ordnet i rader og kolonner - slik man kjenner dem fra rapporter i SportsAdmin.

 • Tallmatrise. Bruk +/- til å utvide og kollapse enkeltkretser og -råd, eller bruk drill ned-funksjonaliteten oppe i høyre hjørne til å utvide flere nivåer om gangen.
 • Fordeling på kjønn og aldersgrupper. Trykk på en rad i matrisen, og fordelingene oppdateres automatisk.

Aktivitetstall særidretter

Idrettslag og deres undergrupper rapporterer inn antall aktive per gren. Definisjonen av "aktiv" har endret seg noe gjennom årenes løp.
Merk at Norges studentidrettsforbundet nå vises i oversikten med sine aktive. Imidlertid er det slik at ca. halvparten av gruppene innenfor studentidretten også er knyttet opp mot et annet ordinært særforbund. Vi teller ikke aktiviteten i disse gruppene dobbelt, og man vil kunne se at totalen derfor er noe lavere enn summen av alle forbundene.
Siden bedriftsidretten rapporterer medlemmer og ikke aktive, mangler dette forbundet i listene og summeringene.

Oversikt

Viser statistikk på aktivitetstall fra samordnet rapportering for ett enkelt år.

 • Aktivitetskategori. Velg å se tall for alle aktive medlemmer eller kun aktive med funksjonsnedsettelse. Sistnevnte gruppe er inkludert i førstnevnte, det er altså ikke slik at disse tallene skal summeres for å få totalen.
 • Totalt antall aktive, antall grupper som rapporterte og gjennomsnittlig antall aktive per gruppe.
 • Fordeling på kjønn og aldersgrupper. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for én enkelt aldersgruppe eller kun kvinner.
 • Forbundsvis fordeling av aktive og antall grupper. Trykk på et forbund for å kryssfiltrere og f.eks. se tallene brutt ned på forbundets grener. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt krets.
 • Fordeling på grener. Tips: Høyreklikk på fotball og velg "Ekskluder" for å unngå at den suverent største grenen blir totalt dominerende i visualiseringen.
Utvikling

Trendanalyse fra 20 år med samordnet rapportering. Bruk filterboksene til høyre for å filtrere organisasjonsmessig ned på særforbund, særkrets/region eller én enkelt gruppe. Her kan du også velge én enkelt gren eller endre aktivitetskategori ("alle medlemmer" er standard valgt). Ufiltrert vises totaltallene for hele landet.

 • Medlemstall og antall idrettslag for hvert år.
 • Kvinneandel over tid. Diagrammet viser hvordan andelen har utviklet seg og de fargede søylene indikerer økning eller tilbakegang.
 • Aldersfordeling over tid. Tips: Trykk på en av aldergruppene i forklaringen for å kryssfiltrere de andre visualiseringene.
Størst endring
 • Størst nedgang/vekst siste år. Viser særforbundene med størst prosentvis endring i aktivitetstall fra foregående år. I utgangspunktet vises de ti øverste i hver kategori, men ved å trykke på visualiseringen, kan du endre antallet i filterboksen til høyre.
 • Størst prosentvis endring, gren. Viser alle grener med minst 25% endring (både opp og ned) fra foregående år. Terskelen på 25% kan endres i filterboksen til høyre. Vær obs på at skalaen kun går til 200% for å bevare lesbarheten på visualseringen.
 • Disse rapportene inkluderer ikke grener og forbund som går fra eller til null aktive. Helt nye forbund og grener framkommer altså ikke her, ei heller grener som ikke lenger utøves.
Største særforbund

Et såkalt racechart, der vi viser en kronologisk animasjon av de ti største særforbund målt og rangert etter aktivitetstall.

 • Siden Norges Fotballforbund det meste av tiden er uforholdsmessig mye større enn øvrige forbund, er disse default utelatt fra rapporten, men man kan velge å ta de med vha filterboksen til høyre.
 • Du kan også filtrere på kjønn og aldersgruppe(r) for å se hvordan rangeringen har forandret seg gjennom tidene når det gjelder f.eks. kvinner eller barn.
 • Når animasjonen når slutten, kan man dobbeltklikke i vinduet for å starte på nytt.
Sammenligning grener

Her kan du velge en eller flere enkeltgrener (gjerne fra ulike forbund) for å se den historiske utviklingen dem i mellom. Bruk filterboksene til høyre for å begrense til ett enkelt særforbund/særkrets, et utvalgt geografisk område eller til bestemte aldersgrupper. Som standard vises tall fra alle år siden 2001, men dette kan også begrenses vha filter til høyre, hvis man ønsker å studere en spesifikk periode.
Du kan også følge hvordan kvinneandelen har utviklet seg for de valgte grenene i den samme perioden.

Matrise

Rådataene fra samordnet rapportering ordnet i rader og kolonner - slik man kjenner dem fra rapporter i SportsAdmin.

 • Tallmatrise. Bruk +/- til å utvide og kollapse forbund, kretser/regioner og grener, eller bruk drill ned-funksjonaliteten oppe i høyre hjørne til å utvide flere nivåer om gangen.
 • Med knappene nede til høyre, kan du velge ulike visninger; Aggregering på særforbund ned til gruppe/gren, på grennivå totalt og på idrettslag/idrettsråd/idrettskrets gjennom NIF-linja.
 • Fordeling på kjønn og aldersgrupper. Trykk på en rad i matrisen, og fordelingene oppdateres automatisk.

Allidrett

Medlemskap i allidrett er blitt innrapportert siden 2003. Fram til 2014 ble dette kalt idrettskoler for barn og man rapporterte kun på medlemmer opp til 12 år.
Fom 2014 inkluderes ungdom opp til 19 år, og fom 2019 ble navnet endret fra idrettsskoler til allidrett. Les mer på idrettsforbundet.no.

 • Oversikt, utvikling og matrise viser tall og fordelinger tilsvarende rapportsidene for medlemstall for idrettslag.

Bedriftsidrett

Bedriftsidretten er strukturert i et helt eget organisasjonshierarki, derfor er disse tallene skilt ut i egne rapporter. Bedriftsidrettforbundet skiller seg også ut ved at det er definert som et særforbund, men deres medlemsorganisasjoner rapporterer medlemmer, ikke aktive.

 • Oversikt, utvikling og matrise viser tall og fordelinger tilsvarende rapportsidene for medlemstall for idrettslag.
 • Merk at noen bedriftsidrettskretser er inndelt i bedriftsidrettsråd, andre ikke. Dette gjør at man under noen kretser finner valget "(ingen)". Dette gjelder i filterboksen på utviklingssida, og i matrisen.

Studentidrett

I likhet med bedrift, har også studentidretten en egen struktur. Men spesielt for studentidrettshierarkiet er at det følger parallelt NIF-linja for idrettslag og medlemmer, mens det delvis overlapper særforbundslinja for aktivitet.
Det er derfor slik at alle medlemmer i studentidretten allerede telles som medlemmer i ordinær NIF-struktur, mens ca. halvparten av de aktive også telles som aktive i andre "ordinære" særforbund.

 • Oversikt, utvikling og matrise viser tall og fordelinger for både medlems- og aktivitetstall.
 • Det er verdt å merke seg at kjønns- og aldersfordelingene på alle sider tar utgangspunkt i medlemmene.

Kvalitetssikring

Rapporter laget primært for at idrettskretsene skal kunne følge opp sine idrettslag, men kan også fint brukes av særforbund/særkretser og NIF sentralt.
Man finner her oversikter over idrettslag med store endringer fra fjoråret, idrettslag med unormalt forhold mellom aktivitet og medlemmer og selvsagt idrettslag som ikke har rapportert i det hele tatt.

Om medlemsopplysninger og rapportering

Dette er rett og slett en lenke videre til idrettsforbundet.no, hvor man finner de gjeldende reglene og definisjonene klubbene skal forholde seg til i forbindelse med samordnet rapportering.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 2. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

Uke 20 ble de nye rapportene for kvalitetssikring presentert med et webinar for idrettskretsene. Demoen ble spilt inn og kan sees på Microsoft Stream.

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/side/visualisering Endring
02.07.2021 Aktivitetstall særidretter-Matrise Lagt til visning av aktivitetstall pr. idrettslag/idrettsråd/idrettskrets, slik at man enkelt kan få ut aggregering på fylkes- og kommunenivå.
04.06.2021 Medlemstall idrettslag
Aktivitetstall særidretter
Medlemmer allidrett
Medlemmer bedriftsidrett
Utvikling: Ryddet litt opp på denne siden, for å bedre få fram endringer over tid.
De to visualiseringene som viste endring i kvinneandel er slått sammen til én og oversikten over aldersfordeling er endret til en 100% stack, slik at man lettere ser hvor stor andel hver aldersgruppe utgjør av totalen over tid.
04.06.2021 Medlemstall idrettslag Oversikt: Lagt til fordeling på idrettslagstype (sær/fleridrettslag) og liste over idrettslag med størst positiv endring siden forrige år (absolutt og relativt)
06.05.2021 Kvalitetsikring Ny rapportside som viser rapporteringsstatus pr (bedrifts)idrettskrets og særforbund.
27.04.2021 Kvalitetsikring Studentidrettsforbundet er nå inkludert i særforbundsoversikten.
08.04.2021 Sammenligning grener Gren-filteret er nå flyttet inn i selve rapporten for å gjøre lettere og mer oversiktlig å velge grener.
01.03.2021 Største særforbund Her kan man nå filtrere både på kjønn og aldersgruppe, for å se hvordan særforbundenenes innbyrdes rangering har endret seg ila 20 år.
11.11.2020 Medlemskap idrettslag
Allidrett
I de kretsvise oversiktene kan man nå drille ned til idrettsråds-nivå!
04.09.2020 Medlems- og aktivitetstall 2019 "Forsiden" er oppdatert med årets tall fra Samordnet rapportering!
04.09.2020 Medlemskap idrettslag Nytt filter "Klubbtype" gjør at man raskt kan sjekke antall idrettslag og medlemmer fordelt på fler/særidrettslag!
04.09.2020 Sammenligning grener Nytt filter gjør at man her kan velge et spesifikt tidsintervall man ønsker å se spesielt på. I tillegg får man opp verdien "Endring i periode %" i tooltip, slik at man enkelt ser endringen i aktivitetstall fra start til slutt i tidsintervallet.
12.06.2020 Aktivitetstall særidretter Ny rapportside "Største særforbund", som viser rangeringen av de ti største særforbund siden 2001 i en animert versjon!
20.05.2020 Kvalitetsikring Lagt til filter på aldersgrupper, slik at man kan få oversikt over endringer i bestemte aldersgrupper.
19.05.2020 Kvalitetsikring Nye rapportsider for kontroll av innrapporterte tall og status.
11.05.2020 Medlemstall allidrett
Bedriftsidrett
Studentidrett
De resterende rapportene har nå også fått 2019 som standardår.
08.04.2020 Medlemstall idrettslag
Aktivitetstall særidretter
Siden årets samordnet rapportering nå har vært åpen i en uke, har vi endret standard rapportår til 2019, slik at man raskt får oversikt over innrapporterte tall fra årets registrering.
08.04.2020 Aktivitetstall særidretter Lagt til fylkes- og kommunefilter, slik at f.eks. en idrettskrets kan få oversikt over de aktive i sin krets.
24.03.2020 Aktivitetstall særidretter Norges studentidrettsforbund er nå inkludert i alle oversikter. I tillegg er denne rapportseksjonen flyttet framover/oppover i appen, da denne er blant de mest brukte.
24.03.2020 Studentidrett Ny rapportseksjon med totalt tre rapportsider for medlems- og aktivitetstall fra studentidretten.
02.01.2020 Aktivitetstall særidretter/Matrise De to rapportsidene for matrise er slått sammen til én side, hvor man velger om man vil ekspandere ned på gruppe eller bare på overordnet grennivå under forbundet. I tillegg kan man nå ekspandere ned på grener under hver gruppe. Siden er dessuten flyttet til slutten av rapporten.
01.10.2019 App Appen Medlemmer og aktivitet er i produksjon!