Power BI App: Kommune og anlegg

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Kommune og anlegg er den tredje appen som tilgjengeliggjøres på NIFs innsiktsplattform. I denne appen finner man ulike måltall og parametre som sier noe om hvilke forutsetninger som finnes for å drive idrett i de ulike kommuner og fylker.
Det gjelder bl.a. idrettstilbud, anleggsdekning og kommunenes økonomiske bidrag.

Datakilder, definisjoner og avgrensninger

 • Befolkningstall er hentet fra SSB tabell 07459, og er fordelt på kjønn og ettårig alder pr kommune. Vi har lastet inn tall tilbake til 2000.
 • Medlems- og aktivitetstall kommer fra samordnet rapportering.
 • Anleggsdata er hentet fra kulturdepartementets anleggsregister som holdes løpende oppdatert av kommunene selv. Registeret korresponderer til en viss grad med anleggsregisteret som brukes i idrettens systemer (f.eks. TurneringsAdmin og SportsAdmin arrangement), men dette er altså to separate databaser uten direkte synkronisering.
 • Spillemidler til anlegg er en del av departementets anleggsregister. Imidlertid er dataene her noe grovkornede, og for øyeblikket har vi kun aggregerte tildelte tall per anlegg, og ingen informasjon om når midler ble utbetalt.
 • Kommunenes kostnader og tilskudd til idrett er hentet fra KOSTRA via SSB. Her har vi årlige tall tilbake til 2015. Nye tall publiseres i juni.
 • For 2019 ble det gjort en omformulering/strukturering av KOSTRA-spørsmålet om hvorvidt kommunen tilbyr gratis/redusert halleie. Foreløpig har vi derfor ikke data på dette punktet fra 2019.
 • Som kjent, kan vi gjennom samordnet rapportering kun si noe om antall medlemskap i norsk idrett, og ikke antall unike medlemmer. Når vi skal undersøke idrettsdeltakelsen i befolkningen opererer vi derfor med et justert medlemstall, der vi bruker en flermedlemsfaktor for å anslå antall medlemmer. Flermedlemsfaktoren er utledet fra registrerte individuelle medlemmer (via KlubbAdmin og øvrige medlemssystemer) og er for øyeblikket på 1,27.
 • Anleggsregisteret inkluderer nedlagte, planlagte og ikke-realiserte anlegg. I noen av rapportsidene og visualiseringene (f.eks. anleggsdekning) er disse ekskludert, mens man i andre kan manuelt velge å vise disse. På samme måte har vi valgt å ekskludere anlegg klassifisert som Nærmiljøanlegg, samt anlegg i kategorien Kulturarena, men man kan om ønskelig velge å vise disse kategoriene ved å fjerne filterne.

Rapportsider

Idrett og kommune

Idrettsdeltagelse

Med idrettsdeltagelse mener vi her hvor stor andel av befolkningen som har minst ett aktivt medlemskap i et idrettslag.

 • Innbyggertall er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. De publiserer hvert år innbyggertall pr. 01.januar. For at dette skal korrespondere med medlemstall pr. 31.12, har vi valgt å "oversette" 01.01.2019 til 2018.
 • Andel innbyggere med i idrettslag. Viser fylkesvis idrettsdeltagelse, og man kan også drille ned i søylediagrammet for å se idrettsdeltagelsen i alle fylkets kommuner.
 • "Kommuner med størst idrettsdeltagelse" viser de 25 kommunene med høyest idrettsdeltagelse.
 • Tips: Hold pekeren over et fylke eller kommune for å få opp en liten oversikt over noen av nøkkeltallene for valgt region!

Idrettstilbud

Her gir vi en oversikt over hvilke idretter og grener som tilbys i landets kommuner og fylker. For at vi skal telle et "grentilbud", må det finnes minst én klubb i angitt kommune/fylke som i Samordnet rapportering oppga å ha aktive innenfor angitt gren.
Vær obs på at bedriftsidrett og studentidrett ikke er inkludert i oversikten, da de er organisert i andre strukturer. Functional fitness er nytt særforbund i 2019 og vil ikke ha rapportert grentilbud før samordnet rapportering ergjennomført i mai 2020.

 • Kommuneoversikten angir idrett/gren-representasjonen for hver av landets kommuner, sortert etter størst tilbud.
 • Grentilbud per fylke indikerer hvor grentilbudet er størst vha fargekoder. Jo mørkere, jo bredere tilbud. I søylediagrammet kan man drille ned til kommune.
 • Grenoversikten til høyre viser totalt antall idrettslag og rapporterte aktive medlemmer per gren innenfor valgt fylke/kommune.
 • Tips: Hold pekeren over et fylke/kommune i søylediagrammet for å se hvordan idrettstilbudet har utviklet seg siden 2010.

Kommunebidrag

Her presenteres KOSTRA-tall på idrettsrelaterte poster. Våre formuleringer kan oversettes på følgende måte:

- Direkte idrettslagsstøtte: Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger
- Kommunale utgifter til idrett: Netto driftsutgifter på kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, samt tilskudd til andre idrettsanlegg
- Tilbud om redusert halleie: Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige lag og foreninger

Tallene er presentert per innbygger for mer relevant sammenligningsgrunnlag.

 • Bruk årstall-velgeren for å se status bakover i tid.

Anlegg

Anleggssituasjon

Totaloversikt over antall anlegg pr. fylke/kommune, samt dekningen sett opp mot befolkning og medlemmer.

 • Oversikten over antall anlegg kan drilles ned på kommune.
 • Dekningen er som standard angitt for innbyggere/medlemmer i aldersgruppen 6-19 år, dette kan enkelt endres med aldersfiltre.
 • Rapportsida kan filtreres på én eller flere anleggskategorier og -typer vha filtre til høyre.

Anleggskategorier

Bryter ned anleggssituasjonen på kategorier, typer, klassifisering og byggeår.

 • Kategoriene kan drilles ned til underliggende anleggstypenivå.

Anleggsdetaljer

Her kan man gå enda lengre ned i detaljene om hvert enkelt anlegg. Man får presentert en enkel liste og plottet anleggene på et kart ut fra koordinatene som er registrert.

 • Rapportene viser kun eksisterende anlegg som standard, endre i filter til høyre for å vise planlagte og nedlagte.
 • Anlegg med status Planlagt, Nedlagte og Ikke realisert vises med egne fargekoder i lista.
 • Verktøytips: Hold pekeren over et anlegg for å se ytterligere detaljer.
 • Vær obs på at en del anlegg (særlig eldre registreringer) ligger med feil koordinater i anleggsregisteret. Det er altså ikke rapportens feil at Bykle symjehall er plassert i Karlstad i Värmland.
 • Anlegg som mangler koordinater vises ikke i kartet.
 • Boblene på kartet har ulik størrelse, dette visualiserer tildelte spillemidler.

Spillemidler

Denne siden inneholder en oversikt over tildelte spillemidler pr anlegg og pr kommune/fylke. Det er foreløpig ikke mulighet til å grave ned i søknadsdetaljer eller å se på avslåtte søknader, men dette vil komme senere.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 3. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

Uke 11 ble det avholdt webinar for NIF, idrettskretser og særforbund. Demoen ble spilt inn og kan sees på Microsoft Stream i to deler.

Planlagte endringer og backlog

 • Spillemiddelsøknader: Det jobbes for tiden med å hente inn mer detaljerte data på spillemiddelsøknader. Vi vil da få en oversikt over avslåtte søknader, og innvilgelsesgraden. I tillegg gir det mulighet til å se nærmere på hvordan typer søknader, typer søkere og typer anlegg innvirker på utfallet. Dette er planlagt produksjonssatt i 3. kvartal 2020.
 • Aktivitetsflater og -bruk: Et stort ønske/savn er å kunne dykke dypere ned i selve bruken av anleggene. Dette gjelder bl.a. hvilke anlegg som brukes av hvilke grener, samt bruksmengde (antall kamper, størrelse på flater, antall utøvere etc.). Å gi et komplett bilde av situasjonen er vanskelig, og vil kreve data som kanskje ikke en gang finnes i et samlet register. Men en begynnelse vil kunne være å kombinere departementets register med anleggsregisteret i idrettens databaser (som bl.a. brukes i TurneringsAdmin). Dette vil i det minste kunne gi oss noe innsikt på lagidrettene som i dag bruker TurneringsAdmin. Mulighetene vil kartlegges fram mot sommeren 2020, så vil tiden (og datakvaliteten) vise når det vil kunne være mulig å bringe noe nyttig ut fra dette.

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen, i datagrunnlaget eller i enkeltrapporter og -visualiseringer.

Dato Rapportside/visualisering Endring
28.08.2020 Alle sider Alle visualiseringer bruker nå data fra (31. desember) 2019 som standard. Det gjelder befolkning, kommunebidrag og medlemstall.
17.03.2020 Brukerstøtte Lagt til en ny side med e-læring (i to deler) og link til itINFO (denne siden!)
18.02.2020 Anlegg Anlegg med klassifiseringen "Nærmiljøanlegg" er nå utelatt fra rapportene som standard. Dette utgjør mer enn 15000 eksisterende anlegg, så vær obs på at denne endringen påvirker en del av summeringene (f.eks. anleggsdekning) ganske betraktelig. Man kan velge å inkludere nærmiljøanlegg i filterboksen til høyre.
07.02.2020 Kommunebidrag Man kan nå få ut disse tallene tilbake til 2015.
06.02.2020 Idrettsdeltagelse Ny visualisering for befolkningsutvikling 2000-2018. Denne oppdateres etter som man driller ned på fylke og kommune.
06.02.2020 Idrett og kommune Ny kommune og fylkesstruktur er på plass i alle visualiseringer.
02.01.2020 Alle kartvisualseringer Kartvisningene er oppdaterte iht. ny fylkesstruktur
04.12.2019 App Appen Kommune og anlegg er i produksjon!