Idrettens sentrale databaser

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
Systemene i idretten

En samlet norsk idrett har som målsetning – «oppdaterte og korrekte medlems- og organisasjonsregistre». Dette løses gjennom at Norges idrettsforbund (NIF) på vegne av fellesskapet drifter og forvalter idrettens nasjonale databaser. Tidligere Retningslinjer for databehandling i idretten er i desember 2017 erstattet av en ny Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten. Denne har også en veileder som primært er beregnet for idrettslag og mindre organisasjonsledd, og veilederen er tilgjengelig her.

For å oppnå målsetningen om «oppdaterte og korrekte medlems- og organisasjonsregistre» fordrer dette at alle organisasjonsledd forholder seg til et elektronisk register. I norsk idrett er fundamentet, og det praktiseres kun individuelle medlemskap i et idrettslag. Idrettslagenes plikt til å føre elektroniske medlemslister er regulert gjennom en egen forskrift, og man forutsetter at idrettens nasjonale medlems- og organisasjonsregister oppdateres elektronisk av idrettslagene. Supplerende informasjon til forskriften finnes her).

I nevnte forskrifts §2, fremkommer det hvilke medlemsopplysninger som idrettslagene fortløpende skal holde oppdatert (fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato, adresse, e-post, mobiltelefonnummer m.v). Dette er definert som «stamdata» skal sikre hele idretten god datakvalitet, forenkling og gjenbruk av informasjon på tvers av idrettens løsninger.

Idrettens nasjonale databaser forvalter entydige stamdata om personer og skal til enhver tid tilfredsstille norsk lov og forskrifter, samtidig skal eierskap og datakvalitet sikres i alle sammenhenger hvor det utveksles data. For å sikre hele idretten god datakvalitet, forenkling og gjenbruk av informasjon på tvers er det tilrettelagt og aksepteres integrasjon mot idrettens nasjonale medlems- og organisasjonsregister såfremt man tilpasser seg et klart definert grensesnitt og et felles regelverk.

Det er både rasjonelt og effektivt at alle de sentrale medlemsorganisasjonene IT-løsninger benytter en enhetlig tjeneste for pålogging og verifisering av medlemmer (redusere antall brukernavn/passord og påloggingsmetoder). Her arbeides det aktivt for å nå disse målene for aktivitetssystemene.

Integrasjon mot idrettens nasjonale databaser er delt inn i 2 hovedkategorier a) lesetilgang og b) skrivetilgang. Alle systemer som skal integreres mot idrettens nasjonale databaser, underlegges en avtale som ivaretar føringene i «Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten», og skal begrenses slik at tilgangen kun dekker avtalt behov for gitt løsning.

Aktivitetssystemer

De sentrale medlemsorganisasjonene (særforbundene) har ansvaret for egen aktivitetsadministrasjon sentralt og lokalt, og er selv ansvarlig for å løse og finansiere sine systembehov til slike formål, ut over det som kan løses av basisversjonen. Det er hverken praktisk eller rasjonelt at norsk idrett med 54 særforbund med ca. 120 idrettsgrener klarer å dekke sine behov for organisering og registrering av aktiviteter i en systemløsning. Og dette medfører da at man har en rekke særforbundsspesifikke systemløsninger som idrettslagene må forholde seg til.

Medlemssystemer

Idrettens prefererte medlemsløsning er Medlemsadministrasjon i KlubbAdmin, som er en basis løsning slik at idrettslagene har ett verktøy for sin medlemshåndtering og ivaretar rapporteringsbehovene. For de idrettslag som har behov utover basisfunksjonene er det inngått en integrasjonsavtale med følgende leverandører, hvor idrettslagene kan kjøpe en løsning på ordinære kommersielle vilkår;